Sipas ndërtimtarëve të Kosovës, rritje të madhe të çmimeve në vitin e fundit kanë pasur materialet, transporti dhe puna e ndërlidhur me ndërtim. Nga fillimi i këtij viti është shënuar 60% rritje e çmimit të hekurit. Rritja e materialeve të plastikës, të nevojshme për ndërtimin e banesave, ka shkuar...
Llojet e kamatës Kamata e cila njihej në periudhëm e  injorancës,kishte dy forma kryesore të cilat ishin kamata e vonesës dhe ajo e shtesës.   Kamata e vonesës Kamata e vonesës është ajo shtesë mbi borxhin që e merr borxhdhënësi prej borxhmarrësit në këmbim të shtyerjes së afatit të borxhit.Thotë Kudate:“Kjo është kamata...
Përshkallëzimi në ndalimin e kamatës Fjala“kamatë“në Kuranin famëlartë është transmetuar e shquar në thënien e Allahut xh.sh:“..dhe Allahu lejoi shitblerjen dhe ndaloi kamatën“.Komentuesit rreht këtij fakti shprehen se kjo shërben për të kuptuar se bëhet flalë për kamatën e njohur në periudhën e injorancës,ku më të njohurit në këtë fushë...
Arsyet e Islamit për ndalimin e sistemit të kamatës Urtësia e parë nga i Urti i Madhëruar për të lejuar apo për të ndaluar diçka është bindja dhe zbatimi i urdhërave tij.Allahu xh.sh e ka ndaluar kamatën dhe ai është ai i cili është i Urti dhe i Gjithëdijshmi.Ndalimi i...
Banka Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka shtyrë normat e interesit në nivelin më të lartë në pothuajse 15 vjet, ndërsa lufton për të frenuar rritjen e çmimeve në ekonominë më të madhe në botë. Rezerva Federale njoftoi se po rriste normën e saj bazë me 0.75...
Çifutët dhe kamata Nuk ka dyshim se historia e çifutëvë në lidhje me praktikimin e kamatës që në kohët e hershme është një fakt i njohur nga të gjithë studiuesit.Çifutët kanë shfrytëzuar zgjuarësinë dhe mundin e tyre për mbledhjen e pasurisë,e lejuar qoftë apo e ndaluar,për tu hakmarrë ndaj vlerave...
Kamata në shoqëritë e lashta dhe legjistacionet qiellore para islamit Dijetari i parë Aristoteli ka diskutuar në librin e tij të njohut”Politika”çështjen e kamatës duke bërë dallimin midis dy llojeve të fitimit.Njëri prej tyre ka për qëllim realizimin e nevojave reale të individit,kurse tjetri ka për qëllim të tij kryesor...
Menaxhimi i shitjeve të një kompanie përfshin tre procese themelore të vendimeve dhe veprimeve: Plani: Ne duhet t’u përgjigjemi pyetjeve të ndryshme. Çfarë do të shesim, si do ta bëjmë, ku, kujt? Dhe shumë pyetje të tjera. E rëndësishme është të keni një plan përpara se të kaloni në hapin...
Dispozita e kamatës Nëse  I referohemi burimeve të legjistacionis  Islam do të gjejmë se kamata për të cilën bën fjalë Kurani për ndalimin e saj-”Allahu lejoi shitblerjen dhe ndaloi kamatën”-është kamata vonesëse cila njihej në periudhën e injorancës,e cila ndërtohej mbi ligjin”Më jip kamatë të ta shtyej(Borxhin)”që do të thotë...
Menaxhimi i shitjeve nuk është vetëm regjistrimi i gjithçkaje që ka të bëjë me një shitje, por shkon përtej kësaj. Ofron mundësinë që kompanitë të përshtaten me trendet e tregut, të zhvillojnë produkte të reja, më të dobishme apo edhe të investojnë të nevojshmet në reklama. Më poshtë janë...