Mbledhja dhe ndarja e zekatit dhe sadakave të ndryshme, është një tematikë shumë e rëndësishme, e cila, përveçqë pastron mallin e dhënë, largon njeriun nga koprracia, mbjell dashurinë në mes njerëzve, fut gëzim në zemrat e nevojtarëve, duke i liruar nga brengat e tyre, ajo edhe shkrin dallimet dhe...
Objektivat kryesorë të Sheriatit janë që të sigurojnë mirësi për njerëzit dhe mbrojtjen e tyre nga korrupsioni dhe e keqja, që jeta e njerëzve të vazhdojë e lumtur dhe e papenguar. Objektivat e Sheriatit përfshijnë edhe sferën e transaksioneve dhe aktiviteteve financiare. Gjithashtu rregullojnë qëllimet kryesore të rregullimit ligjor, që...
Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”. Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet që I kushtohet Allahut xh.sh. dhe është institucion mjaft i rëndësishëm për muslimanët. Përmes kryerjes së këtij detyrimi, myslimani pastron jo vetëm shpirtin e tij,...
Nga ajo që kam elaboruar në këtë punim, mund të përfundoj se shpjegimi i ajetit që flet për ndarjen e zekatit dhe sadakasë, nuk është kuptuar njësoj nga të gjithë juristët, sepse secili ka dhënë mendimin e tij juridik të bazuar në tekste, sipas asaj që e ka parë...
Çështja e rrizkut është një ndër çështjet doktrinare të besimit, e cila ka një lidhje të ngushtë me besimin dhe përcaktimin, po ashtu ajo është e lidhur edhe me besimin e myslimanit dhe me bindjen e tij. Fjala “rrizk” në aspektin etimologjik ka kuptimin “dhënie” dhe përfshinë çdo gjë nga e cila...
Karakteristikë bazë e bankimit islam është besimi në prezencën Hyjnore, e cila është shtytje kryesore për futjen e etikës në aktivitetet ekonomike. Myslimanët besojnë që janë në lidhje direkte me Zotin, i Cili sheh e dëgjon dhe shpërblen për punë të mira dhe ndëshkon për punë të këqija. Duke...
Mësimet islame sigurojnë filozofi dhe plan për njerëzit, që të jetojnë me të. Bazuar në universalizmin e mësimeve islame, që ato janë të aplikueshme në çdo kohë dhe çdo vend, edhe ligjet mbi ekonominë dhe financat islame duhet të bazohen në burimet e Sheriatit dhe të gjejnë aplikim në të...
Katari shënon suficit buxhetor prej 8.2 miliardë dollarë në tremujorin e tretë të 2022: Ministria e Financave DOHA: Katari postoi një suficit buxhetor prej 30 miliardë rialësh të Katarit (8.2 miliardë dollarë) për tremujorin e tretë të 2022, njoftoi të martën Ministria e Financave. Në konferencën e saj mbi të dhënat...
Kompania japoneze "Takva Co" ka dizajnuar sexhadën e parë të xhepit për muslimanët të cilët udhëtojnë shpesh ose përgjithësisht namazet i falin jashtë shtëpisë ose në oborret e xhamisë. “The Pocket Sejadah” është dizajnuar si një sexhade që lehtë bartet, dhe u lehtëson besimtarëve faljen e namazit kudo. E projektuar posaçërisht...
A mundet ndjekja e parimeve ekonomike islame të na bëjë të imunizuar nga efektet e krizave aktuale dhe të ardhshme? Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) ka parashikuar një 2023 të vështirë pasi uli parashikimet e rritjes dhe parashikoi tkurrje ekonomike në shumë vende. Që do të thotë një krizë e padëshiruar...