Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) njofton se ka ndryshuar Rregulloren mbi Procedurat e Rimbursimit. Sipas ATK-së, qëllimi i kësaj rregullore është që të krijoj procedura për veprimet ligjore që do të ndërmerren në rastet kur bëhet fjalë për zbatimin e dispozitave për rimbursime. “Qëllimi i Rregullores së Brendshme ATK 02/2023 mbi...
Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) njofton se ka nxjerr udhëzuesin me të cilin plotëson dhe ndryshon procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor.   Sipas ATK-së, pajisja me këtë vërtetim mund të bëhet në mënyrë elektronike dhe në mënyrë manuale. “Tatimpaguesi mund të pajiset me Vërtetim Tatimor online përmes sistemit elektronik EDI apo...
“Ky sukses është rezultat i përpjekjeve të përbashkëta dhe bashkëpunimit me tatimpagues dhe akterë relevantë në fushën e ekonomisë dhe financave”, theksoi Murtezaj Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) ka shënuar rritje në të hyrat tatimore për 68 milionë euro më shumë krahasuar me periudhën janar-qershor të vitit 2022, raporton Anadolu. Në...
Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), ka shënuar rritje të të hyrave në periudhën janar-maj të këtij viti. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, të hyrat janë rritur për mbi 60 milionë euro apo 19.2%. ATK-ja ka bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe të vitit, të hyrat...
Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht te tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i...
Administrata Tatimore e Kosovës, njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë sipas ATK-së duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2023. ”Çdo...
Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) ka njoftuar tatimpaguesit se qё nga 1 Janari 2023, do tё fillojnё tё aplikohen formularёt e rinj pёr zbatim tё METD pёr jo-rezidentёt, pasi kanë ndryshuar disa procedura lidhur me zbatimin e Marrёveshjeve të Eliminimit tё Tatimit tё Dyfishtё (METD) pёr jo-rezidentёt. Marrёveshjet pёr Eliminimin...
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati ka njoftuar se është rihapur masa në kuadër të Pakos së Ringjalljes Ekonomike që ka të bëjë me punësimin e vajzave dhe grave. Sipas Muratit, deri më 15 prill të vitit 2023 bizneset që hapin vende të reja pune për vajza e...
673.5 milionë euro tatime shënojnë performancën e ATK-së për periudhën janar-nëntor 2022. Kjo vlerë rrit të hyrat e mbledhura krahas planit të rishikuar për 15.5 milionë euro apo 2.4%. Më shumë të hyra të mbledhura janë shënuar edhe nëse krahasojmë periudhat e njëjta të vitit 2021 dhe këtij viti, ku...
Administrata Tatimore e Kosovës, ua ka rikujtuar edhe njëherë të gjithë personave që merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues/Numër Fiskal, të deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në...