Tek 29 subjekte biznesore, javën që shkoi ATK-ja ka zhvilluar aksione me qëllim të trajtimit të borxheve tatimore. Si rezultat i këtij aksioni ngjashëm edhe me aksionet tjera, të cilat janë ndërmarr në vazhdimësi nga Departamenti i Mbledhjes se Detyrueshme, janë inkasuar borxhe tatimore në vlerë prej 1 milion e...
Gastronomia dhe Hoteleria po dalin të jenë ndër sektorët më problematikë sa i përket shlyerjes së detyrimeve tatimore në Kosovë. E për këtë, gjobat ishin goxha të larta. E në lidhje me këtë, përgjatë sezonës verore, ky sektor ishte nën “llupën” e inspektorëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK). Drejtori i...
Përmes projektit  “Mos deklaruesit”, do të identifikohen tatimpaguesit, të cilët nuk përmbushin detyrimet e tyre sipas Ligjit, pra identifikimin e tatimpaguesve që nuk deklarojnë dhe deklarojnë me vonesë. Arsyeja e përzgjedhjes dhe identifikimit të kësaj kategorie të tatimpaguesve, sipas ATK-së,  është bërë duke u nisur nga realizimi i qëllimit strategjik...
Marrëveshjet për Eliminim të Tatimit të Dyfishtë janë marrëveshje në mes të dy shteteve, të cilat janë krijuar për të mbrojtur tatimpaguesit kundër tatimit të dyfishtë. Gjithashtu, këto marrëveshje mbrojnë edhe shtetet nga evazioni fiskal, kur të njëjtat të ardhura tatohen në dy shtete, përcjell Buletini Ekonomik. Sipas Administratës Tatimore të...
Në Kosovë, secili person që ushtron ndonjë aktivitet biznesor është i obliguar që të regjistrohet për TVSH dhe në të njëjtën kohë edhe të deklarojë TVSH-në në baza mujore në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK). ATK përmes një njoftimi, ka rikujtuar se çdo person i cili në mënyrë të pavarur...
Në bazë të të dhënave nga BQK, në vitin 2021, fitimi neto i 11 bankave komerciale në Kosovë ishte rreth 117.5 milionë euro. Në krahasim me vitin 2020, kjo ishte një rritje prej mbi 47%; ndërsa, në krahasim me vitin 2019, kjo ishtë një rritje prej mbi 36%. Por, një...
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në Kosovë ishte 383 euro, derisa në vitin 2020 ishte 466 euro, në vitin 2021 kemi rritje në 484 euro, pra me një rritje me 18 euro nga viti paraprak. Paga neto, nga 348 euro, sa ishte në vitin 2012,...
Sipas ATK-së, në pesë muajt e parë të këtij viti, janë identifikuar mbi 2 mijë punëtorë të paregjistruar që punojnë ”në të zezën”. Raste kur punëtorët marrin guximin ta denoncojnë punëdhënësin e tyre për mosdeklarim të vendit të punës janë tejet të pakëta. Sipas Administratës Tatimore të Kosovës, në pesë muajt...
Gjykata Themelore në Prishtinë e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses E.S, duke e detyruar ProCredit Bank që të njëjtën ta kthej në vendin e mëparshëm të punës dhe e ka anuluar vendimin e ProCredit Bank për shkëputjen e kontratës së punës ndaj saj. Sipas aktgjykimit të 22...
Mënyra tradicionale e të menduarit se si shtetet financojnë projekte kapitale është si vijon: Së pari, qeveritë mbledhin të ardhura (përmes taksave, huamarrjes, pagesave, dhe gjobave) dhe më pas këto të ardhura shpenzohen përmes procesit buxhetor. Megjithatë, qeveritë mund të zgjedhin të mbështesin sektorë të ndryshëm ekonomikë, aktivitete, ose grupe...