Çifutët dhe kamata Nuk ka dyshim se historia e çifutëvë në lidhje me praktikimin e kamatës që në kohët e hershme është një fakt i njohur nga të gjithë studiuesit.Çifutët kanë shfrytëzuar zgjuarësinë dhe mundin e tyre për mbledhjen e pasurisë,e lejuar qoftë apo e ndaluar,për tu hakmarrë ndaj vlerave...
Kamata në shoqëritë e lashta dhe legjistacionet qiellore para islamit Dijetari i parë Aristoteli ka diskutuar në librin e tij të njohut”Politika”çështjen e kamatës duke bërë dallimin midis dy llojeve të fitimit.Njëri prej tyre ka për qëllim realizimin e nevojave reale të individit,kurse tjetri ka për qëllim të tij kryesor...
Dispozita e kamatës Nëse  I referohemi burimeve të legjistacionis  Islam do të gjejmë se kamata për të cilën bën fjalë Kurani për ndalimin e saj-”Allahu lejoi shitblerjen dhe ndaloi kamatën”-është kamata vonesëse cila njihej në periudhën e injorancës,e cila ndërtohej mbi ligjin”Më jip kamatë të ta shtyej(Borxhin)”që do të thotë...
Përkufizimi i kamatës në gjuhë dhe termologji Kuptimi gjuhësor  i kamatës Kamata në gjuhën arabe vjen nga fjala”Jerbu”që do të thotë shtim dhe rritje.Thotë Allahu xh.sh:”Dhe kur mbi të zbritëm shiun,ajo u drodh dhe u rrit”(El-Haxh 5)pra u rrit e u shtua.Gjithashtu thuhet se fjala kamatë vjen nga fjala”Erba”kur dikush i...
Domethënia e kamatës në periudhën e injorancës (Xhahilijeh) Arabët në periudhën e injorancës e praktikonin kamatën nëpërmjet borxheve të cilat zgjateshin për një periudhë kohore të caktuar përkundrejt një shtese të rënë dakort si kompesim të kësaj shtyerje apo zgjatje të afatit të shlyerjes.Por arabët nuk e njihnin shitblerjen e...
Rritja e normave të interesit nga bankat qendrore në botë, mund të nxisë recesion global më 2023, ka thënë Banka Botërore. Bankat qendrore kanë rritur normat e interesit “duke vepruar sipas një sinkroni që nuk është parë në pesë dekadat e fundit”, për të luftuar rritjen e çmimeve, ka thënë...
Paralajmërimi i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) se në një të ardhme të afërt do të rriten normat e interesit në kredi, veqse ka filluar të zbatohet në Kosovë. Tashmë Banka Raiffeisen ka njoftuar konsumatorët e saj se që nga ky muaj do të zbatojë vendimin e ri...
Institucionet mikrofinanciare (IMF) në Kosovë po vazhdojnë të rrisin fitimet e tyre milionëshe muaj pas muaji. Vetëm deri në muajin korrik të këtij viti, të njëjtat kanë arritur të arkëtojnë gjithsej 10.3 milionë euro. Sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) rreth “Sistemit Financiar, Informata Mujore, Korrik 2022”, të hyrat...
Gjithsej 83.3 milionë euro është profiti neto i bankave komerciale në Kosovë vetëm nga janari deri në fund të muajit korrik të këtij viti. Në këto fitime enorme të tyre, kanë kontribuar në masë të lartë normat e larta të interesit në kredi, si dhe tarifat e larta të shërbimeve...
Banka qendrore turke uli normën bazë të interesit me 100 pikë bazë, pavarësisht inflacionit në vend, i cili është pothuajse 80 për qind, raporton CNBC. Norma bazë e interesit, e cila qëndroi në 14 për qind për shtatë muajt e fundit, u ul në 13 për qind, që është në...