Zekati Në gjuhën arabe zekat do të thotë: Shtim dhe rritje, thuhet: zeka ez zeru (u rrithën të mbjellat. Kjo fjalë vjen dhe me kuptimin e pastërtisë. Zekati është quajtur me këtë emër sepse me dhënjen e tij pasuria shtohet me bereqet dhe personi që e jep atë pastrohet me...
 Dembelia dhe dobësia janë dy gjëra të cilat njeriu ka mundësi që t’i hetoj se janë prezente tek ai, por ka edhe raste që dikush nuk mund t’i hetoj në veten e tij, veçanarisht nëse ai kalon një periudhë të gjatë në atë gjendje. Dembelia dhe dobësia shfaqen në shumë...
Shpesh dëgjojmë se shumë të rinj po e braktisin jetën e lumtur, besimin e pastër, po shkelin mbi nostalgjinë dhe mallin për vendin e tyre, dhe në një moshë ende të re po largohen dhe po ndahen nga familjet e tyre. Shumë njerëz, për tërë këtë ndryshim, fajtojnë ngjarje...
Feja Islame na urdhëron që të aplikojmë besimin me punë dhe sjellje. Në Kur’anin Fisnik gjenden ajete kur’anore që nxisin për besim dhe menjëherë pas tij edhe për punë si dhe sqarojnë shpërblimin e punëtorëve të devotshëm.Që 14 shekuj më parë, feja Islame ka mbrojtur dhe ruajtur të drejtat...
LËMOSHA1. Lëmosha është një prej veprave më të çmuara dhe më të pastra, që shpreson i vdekuri besimtar po të kthehej në dynja e të japë lëmoshë: “O Zoti im, sikur të më kishe lënë edhe një kohë të shkurtër në jetë, do të kisha dhënë lëmoshën dhe do...
Kam vënë re se nga dredhitë dhe kurthet më të mëdha të shejtanit është që t'i rrethoj me shpresa të kota njerëzit e parasë, t'i angazhojë ata me knaqësitë jetëshkurta në vend të angazhimit me botën tjetër (ahiretin) dhe punve që të cojnë drejt saj. Pasi që (shejtani) t'i...
Ekonomia neolitike (faza e fundit e parahistorisë) karakterizohet nga një popullsi e ulur, nga zhvillimi i teknikave të para bujqësore, zbutja e specieve të para të kafshëve dhe qeramika. Disa aktivitete ekonomike si qeramika, blegtoria dhe bujqësia morën një hap të rëndësishëm cilësor në fund të paleolitit. Pikërisht këto ndryshime...
Historia e kontabilitetit tregon evolucionin e kësaj disipline me kalimin e kohës dhe sa e dobishme ka qenë për zhvillimin e njerëzimit. Në këtë mënyrë, që në lashtësi, kontabiliteti është përdorur për situata të shumta dhe shumë të ndryshme. Ne u detyruam të mbanim shënime për ushqimin, burimet apo paratë,...
Menaxhimi shkencor merret me studimin e shkaqeve dhe efekteve të problemeve që prekin një organizatë. Për ta bërë këtë, ai përdor njohuri të sistematizuara dhe aplikon metoda shkencore si vëzhgimi dhe matja për të përmirësuar efikasitetin e organizatave. Në të vërtetë, administrimi shkencor fillon në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë...
Administrata e falimentimit është një subjekt me kompetencë për të ndërhyrë në një shoqëri debitore. Kështu, ajo e kontrollon dhe e mbikëqyr atë në kuadër të një falimentimi. Me fjalë të tjera, administrata e falimentimit është një organ që menaxhon procesin gjyqësor që fillon kur një shoqëri nuk mund të...