Dallimi mes sistemeve ekonomike të ndryshme shihet në konceptin e të kuptuarit të pasurisë: komunizmi e ndalon pronësinë private dhe ndërmarrësinë socializmi, veçanërisht socializmi revolucionar, nuk nxit sektorin privat, prodhimtarinë private, punimin e tokës si dhe fabrikat: ky sistem i kthen ato në duart e shtetit; kurse kapitalizmi -...
Pyetja: A është puna farz? A mund të na tregoni diçka rreth kësaj thënie shumë të përhapur në popull? *** Përgjigjja: Po, është e vërtetë se kjo thënie është e përhapur në popull dhe nëse hulumtojmë citatet sheriatike atëherë kuptojmë se me të vërtetë muslimani është i obliguar që ta kërkoj rriskun, do...
Kushdo që mendon se me krahun familjar të tij, apo edhe me pasurinë dhe mallin e tij, mund të jetë më i ngritur te Zoti, le ta lexon ajetin kuranor: “Nuk është pasuria juaj, e as fëmijët tuaj, ata që do të ju afrojnë juve tek Zoti, përveç nëse besoni...
Autor: Justinian Topulli Feja formon ndër të tjera edhe këndvështrimin mbi botën, jetën dhe marrëdhënien me të vërtetën, me njerëzit, ngjarjet, rendet, politikat, ideologjitë, luftërat, paqen, qytetërimin, traditat, kulturën etj. A mundet që këndvështrimi fetar të përzihet me atë laik mbi botën dhe të bashkëjetojë me të, në harmoni dhe paqe? Kur...
Sqarime rreth çmimeve Pyetja: A lejohet ta shesim produktin e njëjtë me çmim të ndryshëm? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Ajo që kërkohet nga besimtari është të mos mashtrojë njerëzit; përkundrazi ai duhet të gjejë çmimin e duhur që nuk u shkakton dëm njerëzve. Nëse çmimi prej njëqind e pesëdhjetë për orët është çmimi...
Islami është fe e prirjeve natyrale. Nuk ka rregulla a parime që bien ndesh me këto prirje të njeriut, përkundrazi: Islami nxit dhe inkurajon ato. Nga prirjet natyrale të cilat Allahu na ka mundësuar është edhe dëshira për pronësim (zotërim), gjë të cilën më qartë mund ta vërejmë tek...
Kjo rregull është e njëjtë me atë pararendëse madje e plotëson atë. Përfitimet e bekuara e të pranuara në Islam janë ato të ligjshmet (hallall). Përfitimet e paligjshme (haram) janë të ndaluara në Fenë islame. Islami i lejon vetëm përfitimet në mënyrën e drejtë, ndaj rreptësisht i ndalon përfitimet në...
Sistemi i pagesës nuk ka qenë i panjohur në legjislacionin islam. Jusistët muslimanë e kanë përkufizuar pagesën si nga ana gjuhësore ashtu edhe nga ana legjislative. Këtë përkufizim mund ta gjesh në librat e vjetër të jursipodencës islame dhe të hadithit, në të cilat flitet pët sistemin e pagesës...
Kjo rregull rrjedh nga rregulla paraprake dhe bazohet në të. Pasuria në sytë e Islamit është mjet për jetesë të mirë dhe një instrument drejtësie për ta shpenzuar e për të arritur kënaqësinë e Zotit dhe mirëqenien mbarë-shoqërore. Ndaj është e pashmangshme që të punosh me mund për të...
Rregulla e dytë, ku ekonomia mbështetet në shoqërinë islame, është fakti - gjegjësisht - konsiderimi i pasurisë vetëm si përkatësi (pronësi) e Allahut, kurse njeriut i është besuar që ta ruajë atë, apo - thënë ndryshe - të jetë mëkëmbës në të, siç theksohet në Kur'anin fisnik: "Besoni Allahun dhe...