Njoftim për subjektet Prodhuese-ILP dhe TI që janë të pajisura me autorizime për lirime në import Më qellim të zbatimit të nenit 29 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, dhe nenit 48 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, Komisioni për Lirim në importe, Njofton Bizneset Prodhuese dhe...
Kosova ka rritur eksportin e mallrave me 73.6 për qind, kurse importi ka shënuar rritje për 6.2 për qind, kurse Shqipëria, Gjermania dhe Zvicra janë partnerët kryesor për eksport gjatë dhjetorit të 2020-së.Kështu thuhet në raportin “Statistikat e Tregtisë së Jashtme, dhjetor 2020”, prezantuar nga Agjencia e Statistikave të...
1. Dëgjo Konsumatorët ndonjëherë, klientët duhet vetëm të dinë që ju po dëgjoni. Nëse ata janë të hutuar ose kanë ndonjë problem, duke dhënë një vesh qe i ndëgjonju po tregoni se ju intereson dhe se nuk po i hidhni poshtë. 2. Kërkoni falje. Kur diçka nuk shkon, kërkoni falje.Eshtë e...
Ç’është shitblerja: Shitja është kalimi i diçkaje që ke në pronësi tek dikush tjetër kudrejt një vlere. Ndërsa blerja është pranimi i asaj pronësie. Gjykimi për shitblerjen: Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu e ka bërë të lejuar tregtinë (shitblerjen) dhe e ka bërë të ndaluar kamatën.” “O ju që keni besuar! Mos e...
Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu. Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës etj. Prodhuesit që bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të blejnë prej prodhuesve me çmime më...
Një gjë që fillimisht më tronditi rreth botës së biznesit është konkurrenca shkatërruese pavarësisht se është mjaft e madhe për të gjithë që të prosperojnë në të. Të gjithë duan të jenë në krye, të fitojnë më shumë para dhe të bëjnë gjithçka që të jetë e mundur që...
Kur bën pazar në Gjermani mund të ndihmosh fshatarët në Amerikën Latine. Këtë e bën të mundur e ashtuquajtura tregëti e ndershme. Ky segment ka rritje të madhe, por spekulluesit e produketeve agrare e lodhin tregun. Për gjermanët është duke u bërë gjithnjë e më e rëndësishme që të kenë...
Lënia e pengut-hipoteka dhe vonimi i pagesës së kësteve Së pari: Lënia e pengut-hipoteka Pagesa e shumës së artikullit është e vonuar dhe më këste giatë tregtisë murabaha, prandaj që ecuria e pagesës së kësteve të jetë e rregullt, bankat islame praktikojnë lënien peng (në jurisprudencën islame pengu është plaçka që...
Ndalimi i manipulimeve që mund të shpien në kamatë gjatë tregtisë murabaha Aksiomë e jurisprudencës islame është fakti se normat juridike të shpallura në të janë të motivuara mbi bazën e sigurimit të dobisë dhe largimit të dëmeve për njerëzıt, prandaj nuk kemi ndonjë dispozitë të vërtetuar në Librin e...
Urtësia pse kushtëzohet shtënia në dorë e mallit para rishitjes Nëse thellohemi në kuptimin e këtij kushtëzimi që bazohet në hadithet profetike, të cilat u përmendën më herët, atëherë mund të konkludojmë se shitblerja e gjërave që ende nuk janë vënë në dorë të tregtarëve ose institucioneve financiare islame, mund...