Llojet e kamatës Kamata e cila njihej në periudhëm e  injorancës,kishte dy forma kryesore të cilat ishin kamata e vonesës dhe ajo e shtesës.   Kamata e vonesës Kamata e vonesës është ajo shtesë mbi borxhin që e merr borxhdhënësi prej borxhmarrësit në këmbim të shtyerjes së afatit të borxhit.Thotë Kudate:“Kjo është kamata...
Përshkallëzimi në ndalimin e kamatës Fjala“kamatë“në Kuranin famëlartë është transmetuar e shquar në thënien e Allahut xh.sh:“..dhe Allahu lejoi shitblerjen dhe ndaloi kamatën“.Komentuesit rreht këtij fakti shprehen se kjo shërben për të kuptuar se bëhet flalë për kamatën e njohur në periudhën e injorancës,ku më të njohurit në këtë fushë...
Arsyet e Islamit për ndalimin e sistemit të kamatës Urtësia e parë nga i Urti i Madhëruar për të lejuar apo për të ndaluar diçka është bindja dhe zbatimi i urdhërave tij.Allahu xh.sh e ka ndaluar kamatën dhe ai është ai i cili është i Urti dhe i Gjithëdijshmi.Ndalimi i...
Çifutët dhe kamata Nuk ka dyshim se historia e çifutëvë në lidhje me praktikimin e kamatës që në kohët e hershme është një fakt i njohur nga të gjithë studiuesit.Çifutët kanë shfrytëzuar zgjuarësinë dhe mundin e tyre për mbledhjen e pasurisë,e lejuar qoftë apo e ndaluar,për tu hakmarrë ndaj vlerave...
Kamata në shoqëritë e lashta dhe legjistacionet qiellore para islamit Dijetari i parë Aristoteli ka diskutuar në librin e tij të njohut”Politika”çështjen e kamatës duke bërë dallimin midis dy llojeve të fitimit.Njëri prej tyre ka për qëllim realizimin e nevojave reale të individit,kurse tjetri ka për qëllim të tij kryesor...
Dispozita e kamatës Nëse  I referohemi burimeve të legjistacionis  Islam do të gjejmë se kamata për të cilën bën fjalë Kurani për ndalimin e saj-”Allahu lejoi shitblerjen dhe ndaloi kamatën”-është kamata vonesëse cila njihej në periudhën e injorancës,e cila ndërtohej mbi ligjin”Më jip kamatë të ta shtyej(Borxhin)”që do të thotë...
Përkufizimi i kamatës në gjuhë dhe termologji Kuptimi gjuhësor  i kamatës Kamata në gjuhën arabe vjen nga fjala”Jerbu”që do të thotë shtim dhe rritje.Thotë Allahu xh.sh:”Dhe kur mbi të zbritëm shiun,ajo u drodh dhe u rrit”(El-Haxh 5)pra u rrit e u shtua.Gjithashtu thuhet se fjala kamatë vjen nga fjala”Erba”kur dikush i...
Domethënia e kamatës në periudhën e injorancës (Xhahilijeh) Arabët në periudhën e injorancës e praktikonin kamatën nëpërmjet borxheve të cilat zgjateshin për një periudhë kohore të caktuar përkundrejt një shtese të rënë dakort si kompesim të kësaj shtyerje apo zgjatje të afatit të shlyerjes.Por arabët nuk e njihnin shitblerjen e...
Fillimisht të përmendim se të gjitha imperativet dhe ndalesat e Allahut xh.sh. ngërthejnë urtësi të shumta, të cilat disa herë detektohen nga njerëzit e shkencës e disa herë jo të gjitha, disa herë përfshihen dimenzione të shumta të këtyre urtësive, e disa herë këto janë të kufizuara. Sido qoftë,...
Asambleja e Juristëve Muslimanë të Amerikës Puna në institucionet që merren me kamatë Norma bazë për sa i përket punës nëpër institucionet financiare që lëvrojnë kamatën është e ndaluar, sepse Profeti (alejhi salatu ue selam) e ka mallkuar atë që përfiton kamatën dhe atë që e jep, atë që e shkruan...