Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë jo afarist, personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin prill 2021, viti bazë 2015=100 Inflacioni mujor, i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit, ishte 0.3% në muajin prill 2021. Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është...
Indeksi i përgjithshëm pësoi rënie krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi“ për tremujorin e parë (TM1 2021) ( 2015 =100) ASK-ja ka bërë ndërrimin e vitit bazë të indeksit nga 2010=100 në...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), ka publikuar të dhënat e rishikuara të Bruto Produktit Vendor (BPV) sipas dy qasjeve (sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve), me çmime aktuale dhe çmime të vitit paraprak, për periudhën 2008-2019, bazuar në ESA 2010. Duke pasur si qëllim kryesor i këtij publikimi...
Metalet bazë dhe artikujt prej tyre përbëjnë eksportin më të lartë Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin prill 2021 Të dhënat nga Tregtia e Jashtme të Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për...
Vazhdon të rritet performanca e të hyrave në Administratën Tatimore të Kosovës, ku vetëm për muajin Janar-Mars 2021 nga të hyrat e rregullta janë mbledhur 134.7 milion euro, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi rritje për 16.2 milion euro. Ndërsa, në raport me planin...
Trajtimi dhe mbledhja e borxheve tatimore të krijuara nga tatimpaguesit është njëri ndër prioritetet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës, për të cilën fushë edhe është punuar mjaft shumë në reformimin e departamentit, i cili trajton borxhet tatimore. Ku qëllimi kyç i konsolidimit të Mbledhjes së Detyrueshme është përmirësimi...
Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Nga data 01 prill 2021 do të ofroj edhe një shërbim të ri elektronik, ku përmes Sistemit Elektronik EDI do të mundësohet deklarimi i Tatimeve të Mbajtura në Burim duke ngarkuar edhe...
Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj! Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre)...
📎Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 15.03.2021, përmes Sistemit Elektronik EDI mundësohet deklarimi i Pasqyrave Financiare, ashtu siç kërkohet me Legjislacionin Tatimor dhe Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. 🌐Shërbimi i ri elektronik, gjegjësisht deklarimi i Pasqyrave Financiare përmes Sistemit Elektronik EDI, do t’ju kursejë kohë...