Imam Ahmedi përcjell në Musnedin e tij nga Abdullah ibn Amri (Allahu qoftë i kënaqur me të) se i dërguari i Allahut (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të) ka thënë: “Katër gjëra nëse i posedon, atëherë mos u brengos për ato të tjerat që nuk i posedon...
Shpesh dëgjojmë se shumë të rinj po e braktisin jetën e lumtur, besimin e pastër, po shkelin mbi nostalgjinë dhe mallin për vendin e tyre, dhe në një moshë ende të re po largohen dhe po ndahen nga familjet e tyre. Shumë njerëz, për tërë këtë ndryshim, fajtojnë ngjarje...
Çështë shitblerja Shitja është kalimi i diçkaje që ke në pronësi te dikush tjetër kundrejt një vlere, ndërsa blerja është pranimi i asaj pronësie.  Gjykimi për shitblerjen Allahu i Lartësuar thotë:  “Allahu e ka bërë të lejuar tregtinë (shitblerjen) dhe e ka bërë të ndaluar kamatën” (Suretu Bekare:275 ) “O ju që keni besuar! Mos...
Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: "Allahu e ka lejuar tregtinë, kurse kamatën e ka ndaluar." Surja Bekare 275. Në një verset tjetër thotë: "O besimtarë, mos e përvetësoni pasurinë e njëri-tjetrit në mënyrë të palejueshme, përveç rastit kur ajo është tregti me pëlqim të dyanshëm." Surja Nisa 29. Në një...
Nga Ebu Hurejre transmetohet, se Profeti (alejhis-salatu ues- selam) ka thënë: "Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë, ndersa vendet më të urryera tek Allahu janë tregjet." Transmeroi Muslimi. Nga Abdullah ibn Amr ibn el-Asi shënohet, se ka treguar cilësitë e të Dërguarit të Allahut (Muhamedit) në Teurat, ku...
Autor: Hoxhë Justinian Topulli Dinjiteti i një populli nis nga identiteti i tij, kështu që nëse do të shkatërrosh dinjitetin e tij bëje të mohojë identitetin që ka, duke urryer çdo gjë të vjetër të tij, që nga gurët e shtëpisë e deri tek emrat e mbiemrat që mbartë. Dhe...
Universiteti është një hap themelor në jetën e shumë të rinjve. Shpesh, zgjedhja e rrugës akademike bazohet në disa parime. Çdo vit, bëhen shumë renditje për universitetet më të mira për të studiuar. Universitetet britanike dominojnë vendet e para, por universitetet zvicerane dhe franceze janë gjithashtu shumë të mira. 1 –...
Aksionet në qarkullim janë ato aksione të zakonshme që një shoqëri ka emetuar, minus ato që janë riblerë prej saj. Domethënë do të jenë ato aksione që janë nënshkruar nga investitorët dhe nuk janë në bilancin e shoqërisë si pronë e shoqërisë. Këto lloj veprimesh kanë karakteristika specifike që i dallojnë dhe...
Mungesa konsiston në largimin nga vendi i punës dhe detyrat e qenësishme për të. Mund të përkufizohet edhe si mungesa e një personi nga puna gjatë orëve që duhet të jetë i pranishëm. Në thelb mungesa ndodh kur një individ nuk shkon në punë dhe nuk përmbush përgjegjësitë e tij....
Suksesi i thirrësit është i lidhur me aftësinë e tij të ndikon tek ata të cilëve ua drejton thirrjen islame. Nuk ka dyshim se ndikimi i tillë vjen vetvetiu dhe nuk është e mundshme të imponohet e as që të mos vërehet. Që të përvetëson vetinë e ndikimit thirrësi...