Vendimi mbi shpenzimin e zekatit për ndërtimin e shkollave dhe xhamive Shumica e dijetarëve janë të mendimit se kjo është e ndaluar, shumica e dijetarëve janë të mendimit se zekati nuk duhet të shpenzohet për ndërtimin e shkollave, xhamive e vepra të ngjashme me to. Sepse kjo nuk është një...
 Pyetje: Një grua e ka bashkëshortin e pasur. Pasuria e tij ka arritur nisabin (masën e caktuar nga sheriati), i ka kaluar viti dhe ka ardhur koha të nxjerrë zekatin. Gruaja e ka këshilluar dhe i ka thënë se e ka detyrë, por ai ka kundërshtuar dhe nuk do që...
Dobitë e dhënies së zekatit: 1. Pastron muslimanin nga egoizmi, arroganca dhe zemra lakmitare. 2. Zvogëlon varfërinë dhe siguron barazi në shoqëri, duke e bërë obligim për të pasurit që t’ua ndajnë një pjesë të pasurisë së tyre të varfërve. 3. Zvogëlon dallimet midis grupeve dhe klasave të ndryshme socio-ekonomike, dhe është...
“Jepni pa u kursyer nga të mirat që keni ftuar, dhe nga ato që jua kemi nxjerrë Ne nga toka”! (El Bekare, 267). Gjatë shtjellimit të tematikës së zekatit, kemi shpjeguar pesë llojet e pasurive, prej të cilave duhet dhënë zekat, e që ishin: Zekati i kullotave apo bagëtive, ku...
Zekati i drithërave dhe i frutave apo kokrrave Se në këtë lloj obligohet të jepet zekati, kemi argumente nga Kurani, Suneti dhe konsensusi i dijetarëve (ixhmai). Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që besuat, jepni prej të mirave që keni fituar dhe prej atyre që Ne jua nxorëm juve prej tokës.”(el...
A hiqen shpenzimet që janë bërë dhe nga pjesa e mbetur e grurit pastaj jepet zekati? Pyetja: Eselamu alejkum! Allahu ju shpërbleftë për përgjigjen që më keni dhënë për zekatin nga rendimentet e tokës, por kam harruar vetëm edhe një gjë që do të doja të merrja përgjigje dhe që ka...
Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi më të nderuarin profet, Muhamedin(s.a.u.s.), mbi familjen e tij , shokët e tij dhe mbi të ghithë ata që e ndjekin rrugën e tij. Pasuritë nga të cilat nxirret zekati janë si më poshtë: 1....
Gjërat për të cilat duhet dhënë Zekat Zekati është i obliguar në pasuri të caktuar dhe atë në: – Ar dhe argjend, me kusht që ta arrijnë sasinë e duhur (nisabin). Sasija e duhur (nisabi) i arit është : 85gr. arë të pastërt (24k), ndërsa sasia e duhur e argjendit është 595gr. – Mallrat e tregtisë: që...
Zekati është obligim nga obligimet e Islamit dhe njëkohësisht  është shtylla e tij më e rëndësishme pas shehadetit dhe namazit. Për obligueshmërinë e tij kanë ardhur argumente të qarta nga Kur’ani, Suneti i të Dërguarit (salaAllahu alejhi ve selem) dhe koncenzusit të besimtarëve dhe ai i cili e mohon atë...
Pyetje: A lejohet që vëllai t’ia japë zekatin vëllait të tij nevojtar (i cili është i varfër, punon por të ardhurat nuk i mjaftojnë)? A lejohet t’ia japë zekatin xhaxhait të tij të varfër? A lejohet që gruaja t’ia japë zekatin e pasurisë vëllait, hallës, apo motrës së saj? Përgjigje: Nuk ka...