Gjërat për të cilat duhet dhënë Zekat Zekati është i obliguar në pasuri të caktuar dhe atë në: – Ar dhe argjend, me kusht që ta arrijnë sasinë e duhur (nisabin). Sasija e duhur (nisabi) i arit është : 85gr. arë të pastërt (24k), ndërsa sasia e duhur e argjendit është 595gr. – Mallrat e tregtisë: që...
Zekati është obligim nga obligimet e Islamit dhe njëkohësisht  është shtylla e tij më e rëndësishme pas shehadetit dhe namazit. Për obligueshmërinë e tij kanë ardhur argumente të qarta nga Kur’ani, Suneti i të Dërguarit (salaAllahu alejhi ve selem) dhe koncenzusit të besimtarëve dhe ai i cili e mohon atë...
Pyetje: A lejohet që vëllai t’ia japë zekatin vëllait të tij nevojtar (i cili është i varfër, punon por të ardhurat nuk i mjaftojnë)? A lejohet t’ia japë zekatin xhaxhait të tij të varfër? A lejohet që gruaja t’ia japë zekatin e pasurisë vëllait, hallës, apo motrës së saj? Përgjigje: Nuk ka...
Kurani dhe Suneti i të Dërguarit vazhdimisht nxisin që besimtari të jep sadaka aq sa ka mundësi. Thotë Allahu: ‘’E shembulli i atyre që pasurinë e vet e japin nga bindja e tyre e duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, i përngjan një kopshti në një rrafshnaltë që i bie...
Pyetja: Si është gjendja e atij që nuk e jep zekatin në ahiret? Përgjigja: Allahun e falenderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë, kurse selamet dhe salavatet tona qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhammedin, mbi familjene tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët...
Pyetja: A jepet Zekati per lypësin e dijes(për atë që studion lëmit fetare)? Përgjigja: Po jepet Zekati për atë që lyp dituri nëse ka nevojë, sepse ai është prej njerëzve më meritor për Zekat. Shejh AbdulKerim el-Hudejr Përktheu: Ali Ashani
Këshilla dhe udhëzime rreth zekatit Pyetja: Një musliman i ka dhënë dikujt borxh dhe tani a quhet sikur e ka dhënë zekatin nëse ja fal borxhin atij? *** Përgjigjja: Mendimi i katër shkollave të njohura të Fikhut Islam për këtë është se: Nuk lejohet që dikush i cili i ka dhënë borxh dikujt tjetër t’ia...
Siç dihet, argumenti bazë, i cili përcakton kategoritë se ku shpërndahet zekati, është ajeti 60-të i sures et-Teube, që thotë:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ “Lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit, për...
Allahu i Madhëruar thotë: "Nuk është detyrë e jotja udhëzimi i tyre. Është Allahu që udhëzon në rrugë të drejtë atë që Ai do. Çfarëdo të mire që të jepni, e keni për veten tuaj. Por çdo gjë ta jepni veçse për hir të Allahut, sepse çdo të mirë...
Allahu i Madhërishëm e ka bërë farz zekatin dhe e ka bërë një prej shtyllave të Islamit. Kushtet me të cilat detyrohet zekati për muslimanin: Nëse muslimani ka në pronësi pasuri që e arrin shumën për zekat dhe kjo ndryshon në bazë të llojit të pasurisë . Kalimi i haulit, sipas vitit...