Falja e borxhit permes dhënies së zekatit Pyetje: Një musliman i ka dhënë dikujt borxh dhe tani a quhet sikur e ka dhënë zekatin nëse ja fal borxhin atij? Përgjigje:Bismilah, elhamdulilah, uesselatu uesselamu ala resulilah! Mendimi i katër shkollave të njohura të Fikhut Islam për këtë është se: Nuk lejohet që dikush i cili...
Në fillim të Islamit, zekati është përmendur në suret mekase, por duke patur për qëllim kontributin solidarizues, vullnetar, të papërcaktuar në kohë e sasi. Allahu i Madhëruar thotë: “Në të vërtetë besimtarët janë të shpëtuar. Ata të cilët janë të nënshtruar dhe përkushtuar në faljen e namazit, ata të...
Fondi i Zekatit për Refugjatët nga UNHCR ngriti 43.165 milion dollarë në vitin 2019 dhe arriti të ndihmoj pak më shumë se 1 milion përfitues në tetë vende të ndryshme të botës. Këtë vit, shpërthimi dhe përhapja e koronavirusit vë në rrezik edhe më të rrezikshmit, refugjatët. Houssam Chahine, Shefi...
Kam dilema se kujt t'ia jep zekatin, shumë ma kërkojnë, unë kam shumë mendime. Sqarimi i pyetjeve, dilemave dhe dispozitave se kujt i takon zekati? A lejohet të jepet për nxënësin e dijes ? Dijetarët e fikhut janë të një mendimi se është e lejuar që zekati t'i jepet nxënësit të dijes....
Zekati i mjaltit Sa i përket zekatit të mjaltit, dijetarët kanë dhënë dy mendime: Mendimi i parë Dijetarët maliki dhe shafi nuk e obligojnë nxjerrjen e zekatit të mjaltit, për shkak se të gjitha hadithet që e obligojnë atë, janë të dobëta, siç thonë imamet: Buhariu, Tirmidhiu dhe Ibn Mundhiri. Mendimi i dytë Dijetarët...
Zekati i drithërave dhe i frutave apo kokrrave Se në këtë lloj obligohet të jepet zekati, kemi argumente nga Kurani, Suneti dhe konsensusi i dijetarëve (ixhmai). Allahu i Madhëruar thotë: “O ju që besuat, jepni prej të mirave që keni fituar dhe prej atyre që Ne jua nxorëm juve prej tokës.”(el...
Zekati i bagëtive Duhet theksuar se te bagëtitë, duhet shtuar dy kushte të tjera: 1. Duhet të jenë për qumësht ose për shtim, ndërsa për lopët që mbahen për punë, nuk jepet zekat (kjo vlen për kohët e mëhershme, kur lopët i mbanin për të lëvruar tokën). 2. Që kafsha të kullosë...
Zekati i mallrave tregtare Këtu kemi të bëjmë me çdo lloj malli që është në shitje, pa marrëë parasysh çfarë lloji është, bie fjala, këpucë, rroba, pemë, automjete, banesa etj. Në të gjitha këto lloje duhet të jepet zekati, ngase janë mallra të cilat shiten. Argument për këtë kemi ajetin: "o...
Zekati i stolive Shumica e dijetarëve janë të mendimit se nuk ka zekat në stolitë të cilat i përdor gruaja (vathët, qaforet, byzylykët etj.), sepse këto janë gjëra të cilat përdoren siç përdoren rrobat. Ndërkaq, dijetarët hanefi e obligojnë zekatin në to, siç është obligim në dinarë dhe dërhemë, ngase argumentet...
Zekati i arit dhe argjendit Këtu kemi të bëjmë me vlerat e arit dhe argjendit apo me paratë bashkëkohore, të cilat e zënë vendin e tyre. Argumentet për këtë janë të shumta, porse këtu po e përmendim Fjalën e Allahut të Madhëruar, përmes së cilës u kërcënohet atyre që nuk e...