Publikohet ne Gazete Zyrtare ligji i ri i ATK-se per administrimin e procedurave tatimore

Ky Ligj rregullon procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore në Republikën e Kosovës që janë në fushëveprimin e Administratës Tatimore të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: ATK), si dhe parimet e organizimit dhe të funksionimit të ATK.

Dispozitat e këtij ligji janë të obligueshme për të gjithë personat që i nënshtrohen fushëveprimit
të këtij Ligji, për ATK dhe institucionet tjera të përcaktuara me këtë ligj.

Linku:

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=85269

Artikulli paraprakProblemi ekonomik dhe trajtimi i tij nga këndvështrimi islam – (4)
Artikulli tjetërBëje punën tënde mirë edhe kur askush nuk të sheh