A lejohet blerja e gjërave në ankand ?

Shpjegime rreth tregtisë në përgjithësi dhe ankandeve në veçanti

A lejohet të blihet një send me “acotaicoin”? Një makinë kushton 5 mijë euro, tjetri jep 6 mijë e unë i jap 6500 e kështu me radhë. Me një fjalë, kush jep më shumë.

Përgjigja:

Në Islam është e njohur kjo lloj shitblerjeje, e cila quhet “Beju Muzajede”, “Shitblerja në ankand”. Definimet e fukahave rreth kësaj lloj tregtie janë të njëjta, edhe pse mund të ketë dallime në formën se si shprehen ata gjatë definimit. Tregtia me ankand është: “Shitja e një pasurie (malli) duke i ftuar të interesuarit të japin çmimin me të cilin do ta blinin atë, ku në fund i jepet e drejta e marrjes (blerjes) së mallit atij që ka dhënë çmimin më të lartë”.

Kjo lloj shitblerjeje është e lejuar dhe prej argumenteve që cekin ulematë për këtë është hadithi të cilin e transmeton Enes Ibën Maliku, ku thotë: “I Dërguari i Allahut ﷺ me një rast ka shitur një shtrojë (një lloj materiali i cili mund të përdorej për të mbuluar trupin, ose për ta shtruar në tokë) dhe një enë duke thënë: “Kush dëshiron ta blejë këtë shtrojë dhe këtë enë?” Njëri nga ata që ishin prezent tha: “Unë do t’i marr (blej) për një dërhem.”
I Dërguari i Allahut ﷺ thotë: “Kush po jep më shumë se një dërhem?”
Një person tjetër i dha dy dërhemë dhe i Dërguari i Allahut ﷺ ia shiti atij.” [1]

Kasaniu, i cili është nga dijetarët hanefi, kur flet rreth këtij hadithi thotë: “Po të ishte e urryer kjo lloj shitblerjeje, nuk do të shiste i Dërguari i Allahut ﷺ në këtë formë.”

Kurse argument tjetër është edhe ajo se tregtia në ankand është një praktikë e njohur sipas së cilës kanë tregtuar muslimanët gjithmonë në tregjet e tyre. Po të ishte kjo e ndaluar, ata nuk do të vazhdonin ta bënin këtë praktikë.

Por me gjithë këtë lejim, dijetarët të cilët kanë folur rreth kësaj lloj tregtie kanë përmendur se kushtëzohet që t`u largohemi disa llojeve të mundshme të mashtrimeve, të cilat janë të pranishme në tregtitë e tilla, si:

1. P.sh. dikush paraqitet se tregon interesim për blerjen e këtij malli, ose paraqitet se është i magjepsur pas tij, kurse në realitet ai ka për qëllim mashtrimin e blerësit, që ai të mos ngurrojë në shtimin e çmimit.

2. Gjatë ankandit merr pjesë në shtimin e çmimit dikush që nuk do ta blejë mallin, por ai thotë se do ta blejë me këtë çmim, por e bën këtë me qëllim të rritjes së vlerës së çmimit.

3. Shitësi ose agjenti tregtar (i autorizuari për shitje) pretendon rrejshëm se i është dhënë çmim i caktuar me qëllim të mashtrimit të të interesuarve për blerje dhe për të përfituar në rritjen e çmimit.

4. Prej formave të reja bashkëkohore me të cilat mund të mashtrohen blerësit është edhe përdorimi i mjeteve reklamuese, si video, audio, por edhe me shkrim, ku malli paraqitet me disa veçori shumë të larta dhe joshëse, të cilat nuk korrespondojnë me realitetin e atij malli.

Kjo ishte ajo që kishte të bënte me këtë lloj tregtie.

Allahu e di më së miri!

Shkroi: hoxhë Alaudin Abazi

——————–

[1] Tirmidhiu

Artikulli paraprakLidershipi i suksesshëm-Ndalimi nga mendjemadhësia dhe kryelartësia
Artikulli tjetërGjermani: Kush e ka rrogën më të lartë se kancelari?