Mbledhja dhe ndarja e zekatit dhe sadakave të ndryshme, është një tematikë shumë e rëndësishme, e cila, përveçqë pastron mallin e dhënë, largon njeriun nga koprracia, mbjell dashurinë në mes njerëzve, fut gëzim në zemrat e nevojtarëve, duke i liruar nga brengat e tyre, ajo edhe shkrin dallimet dhe...
Parimet e përgjithshme të politikës tatimore në një shtet islam do të nxirren në bazë të përkufizimit të mësipërm të shtetit islam, prioriteteve të tij dhe rolit të tij ekonomik. Kjo pjesë do të përqendrohet në dy fusha të politikës tatimore: (1) kushtet për vendosjen e taksave të reja...
Ronald Reagan lidhur me taksat e larta i referohej Ibn Haldunit: Presidenti 40-të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ronald Reagan deklaroi shkëlqyeshëm në një citat në New York Times në vitin 1993, ku thotë: “Mund të ju ofroj disa këshilla nga historiani i shekullit të 14, arabi i quajtur Ibn...
Driton Arifi (Trajtesë krahasuese në mes tatimeve-taksave shtetërore dhe zekatit) Në konceptin islam tatimet e karaktereve të ndryshme ekonomike s’mund të konsiderohen asnjëherë burim kryesor i të ardhurave shtetërore, veçanërisht kur dihet fakti se ato janë diskutuar gjerë e gjatë në esencën e ligjshmërisë së tyre nga juristët islamë. Duke u nisur...
Këshilli i Bashkësisë Islame Skënderaj ka falënderuar pranarin e kompanisë “Meka Halal Food”, Burim Piraj për ndihmat që i ka ofruar për familjet e prekura nga vërshimet. Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook bëhet e ditur se kompania “Meka Halal Food” ka dhuruar pako me pashteta në vlerë...
Hipoteza se “Muhamedi, ishte dhënë pas pasurisë, ndaj ia atriboi Kuranin Allahut xh.sh. me qëllim që të përfitonte më tepër, gjithashtu edhe dëshira për pushtet dhe lavdi e shtyu të përpilonte Kuranin”! Çka na ofrojnë faktet historike? Pozita financiare e Muhamedit s.a.v.s. ishte shumë më e mirë përpara sesa gjatë pejgamberisë së...
Objektivat kryesorë të Sheriatit janë që të sigurojnë mirësi për njerëzit dhe mbrojtjen e tyre nga korrupsioni dhe e keqja, që jeta e njerëzve të vazhdojë e lumtur dhe e papenguar. Objektivat e Sheriatit përfshijnë edhe sferën e transaksioneve dhe aktiviteteve financiare. Gjithashtu rregullojnë qëllimet kryesore të rregullimit ligjor, që...
Dëshmia e ymetit për njerëzit dhe epërsia e tij ndaj të tjerëve nuk ndodhë pa u praktikuar plotësisht feja, në fjalë e vepra, në formë e përmbajtje, gjithë kjo konform grafikut sipër. E pamundur të ndodhë rimëkëmbja e ymetit vetëvetiu! Ajo ndodhë vetëm me temkin, që nënkupton zbatimin e plotë të fesë në...
Allahu xh.sh. në Kur’anin fisnik thotë: “Faleni namazin dhe jepni zekatin”. Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet që I kushtohet Allahut xh.sh. dhe është institucion mjaft i rëndësishëm për muslimanët. Përmes kryerjes së këtij detyrimi, myslimani pastron jo vetëm shpirtin e tij,...
Nga ajo që kam elaboruar në këtë punim, mund të përfundoj se shpjegimi i ajetit që flet për ndarjen e zekatit dhe sadakasë, nuk është kuptuar njësoj nga të gjithë juristët, sepse secili ka dhënë mendimin e tij juridik të bazuar në tekste, sipas asaj që e ka parë...