Alinma Bank me seli në Arabi Saudite arrin 2,195 milionë rijal fitime për gjysmën e parë të vitit 2023, një normë rritjeje prej 25% krahasuar me vitin e kaluar. Alinma Bank njoftoi arritjen e një fitimi neto prej 2,195 milionë rijal sauditë, deri në fund të gjysmës së parë...
Ekonomia islame është një tërësi ligje dhe parime islame, që në vete rregullojnë veprimtarinë ekonomike të një vendi, ku të gjitha këto mund të zbatohen në përputhje me rrethanat e kohës dhe vendit. Bankat Islame janë institucione bankare dhe financiare të cilat operojnë në të gjitha transaksionet dhe investimet e...
Financat islame janë shfaqur si një mjet efektiv për financimin e zhvillimit në mbarë botën, duke përfshirë edhe vendet jomuslimane. Tregjet e mëdha financiare kanë zbuluar prova të forta se financat islame tashmë janë integruar në sistemin financiar global dhe se ato kanë potencialin për të ndihmuar në adresimin...
Tregtia në esencë është e lejuar, andaj angazhimi me të është i lejuar në çdo kohë, pos kohëve të namazit, në momentin e thirrjes së ezanit besimtari obligohet ta lë tregtinë dhe ta falë namazin, në kohen e tij të caktuar, ku nuk ju lejohet ta vonoj namazin e...
Falënderimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e Tij Muhamedin(alejhi salatu ue selam), mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Prej veprave më të mira me të...
Allahu thotë në Kuran: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" "Allahu e ka lejuar shitblerjen, por e ka ndaluar kamatën" (El Bekare, 275) Shejh Sa'di( Allahu e mëshiroftë) në lidhje me këtë ajet thotë: Ky ajet është argument i qartë se shitblerja në parim është e lejuar, dhe gjithashtu të gjitha llojet e përfitimit...
Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: "Ne edhe para teje dërguam pejgamberë të tjerë, por edhe ata ishin të dërguar që kanë ngrënë ushqim, dhe kanë ecur e shëtitur nëpër tregje."(Furkan, 20) Në këtë ajet Allahu na tregon se edhe të dërguarit para Muhamedit salallahu alejhi we selem, ishin njerëz...
Me të vërtetë qëllimi i mirë është një portë e madhe nga portat e mirësisë, pavarësisht e veprove atë apo jo. Njëherit qëllimi i mirë është i kërkuar nga besimtarët në ç'do vepër përmes se cilës afrohen tek Allahu xh.sh. E kështu është e kërkuar edhe në rast të...
Shumë njerëz përpiqen gjithmonë t’i përshtasin Parimet Ekonomike Islame brenda terminologjisë moderne ekonomike, në vend që të marrin një qasje të anasjelltë, pa e kuptuar fare faktin, që kjo terminologji moderne e ka origjinën nga Grekët apo kërkimet e ekonomistëve muslimanë. Me qëllim që ta heqim këtë keqkonceptim...
Uilliam Lancaster, Këshilltar i Përgjithshëm i ndërmarrjeve inovative, Melburn, Australi, deklaroi: "Unë, për shumë dekada kam qenë pjesë e sistemit perëndimor të financave, dhe me kalimin e viteve jam bërë gjithnjë e më i vetëdijshëm për lakminë dhe korrupsionin që ekziston brenda tij. Për shumë vite kam menduar për dëmin që...