Çfarë është Marketingu Islamik

Marketingu është një temë e gjerë dhe po kalon një evolucion të vazhdueshëm. Nëse e ndjekim nga afër këtë proces të evolucionit duke parë përkufizimet e tij të ndryshme të dhëna në periudha të ndryshme, do të kuptojmë se fokusi po zhvendoset gjithnjë e më shumë te klientët për të krijuar një marrëdhënie afatgjatë me ta.

Nuk ndalet këtu, dhe më pas vjen ideja e krijimit të vlerës, komunikimit dhe shpërndarjes dhe fillon një debat i ri krejtësisht. Ne duhet të kthejmë faqet e historisë dhe të gërmojmë idenë bazë pas marketingut dhe pse ishte nevojitur ne radhe te pare?

Ishte një kohë kur gjërat bëheshin në përmasa të vogla, pastaj erdhi epoka e prodhimit masiv. Kur erdhi kjo kohë, ajo solli disa probleme me të, si për shembull t’i bëjë mallrat ose shërbimet e dikujt të veçohen nga të tjerët, si të arrihen klientët e shpërndarë në të gjithë vendin ose kontinentet. Në këtë pikë u prezantua koncepti i marketingut për të zgjidhur këtë problem. Por si çdo subjekt tjetër, ai kaloi nëpër faza dhe faza të ndryshme të evolucionit.
Në fillim, si ajo që përmenda më herët, nuk ishte gjë tjetër veçse një mjet për të arritur objektivat organizative dhe tani është bërë pjesë integrale e çdo biznesi, i cili jo vetëm që është i dobishëm vetëm për organizatën, por gjithashtu shikon dhe mbron interesat e palët e tjera të interesuara të përfshira në proces. Një proces, qëllimi i të cilit është të krijojë, komunikojë dhe ofrojë vlerë për klientët.
Çuditërisht, Islami e dha këtë ide katërmbëdhjetë qind vjet më parë në stilin e tij. Nëse studiojmë libra të shkruar mbi ligjin islam që kanë të bëjnë me biznesin dhe rregullat e miratuara për ta bërë atë, do të habitemi kur shohim shkallën në të cilën Islami siguron që biznesi të bëhet në një mënyrë në të cilën njeriu nuk mund të jetë as humbës dhe as koprrac. Plus Të drejtat e blerësve dhe shitësve dhe të gjitha palëve të tjera të përfshira janë gjithashtu të mbrojtura.
Fatkeqësisht, shumica e punës në lidhje me marketingun, si shumica e lëndëve të tjera të shkencës dhe artit, bëhet nga studiues amerikanë dhe evropianë. Është bërë punë shumë e kufizuar në temën “Marketingu Islamik”. Nëse studiojmë dhe hulumtojmë siç duhet, ne mund të shpalosim shumë mistere, të zgjidhim shumë probleme dhe të gjejmë zgjidhje të shumta për sfidat me të cilat përballemi dhe madje mund t’i paraqesim botës një mënyrë më të mirë, më efektive të të bërit biznes.

MARKETINGU DHE ISLAMI
Kur themi se Islami nuk është vetëm një fe, është një mënyrë jetese, atëherë ai duhet të na japë udhëzimet se si të bëjmë biznes. Është bërë shumë punë në financat islame, por është bërë punë e kufizuar, shumë e kufizuar në këtë temë.
Për fat të mirë, kjo ndryshojë pasi studiues, akademikë, politikë bërës, menaxherë dhe praktikues të tjerë nga e gjithë bota u mblodhën në Kuala Lumpur, Malajzi për “Konferencën e Parë Ndërkombëtare” mbi Marketingun Islamik dhe Branding, e cila u mbajt në nëntor 2010.
Një hap tjetër në drejtimin e duhur është lançimin e “Journal of Islam Marketing” i cili synon të hedhë themelet dhe të avancojë marketingun islam si një disiplinë e re qe do të sigurojë një forum të klasit botëror për studiuesit, akademikët dhe njerëzit e biznesit ku të gjitha çështjet që lidhen me marketingun islam mund të debatohen në mënyrë aktive.

Unë besoj se praktikat e marketingut, të ngulitura në një doktrinë të fortë etike, mund të luajnë një rol jetik në ngritjen e standardeve të sjelljes së biznesit në mbarë botën, duke mos kompromentuar në asnjë mënyrë cilësinë e shërbimeve ose produkteve që u ofrohen klientëve, ose duke dorëzuar marzhet e fitimit të bizneseve. Respektimi i praktikave të tilla etike mund të ndihmojë në ngritjen e standardeve të sjelljes dhe rrjedhimisht të jetesës, si të tregtarëve ashtu edhe të konsumatorëve.

 VENDOSJA TEORIKE
Marketingu islam është një koncept që duhet kuptuar në disa nivele, shtimi i faktorit fetar në të e bën atë një temë më të ndjeshme. Fillimisht, le të sqarojmë se ku mund të zbatohen aktivitetet e marketingut dhe ku nuk mund të jenë:

 • Ndalohet fitimi përmes të gjitha llojeve të objekteve të papastra, megjithëse ka hezitim në përgjithësinë e rregullit. Do të interpretohet si të gjitha llojet e biznesit që konsiderohen të papastër. si prodhimi, shitja dhe të gjitha llojet e aktiviteteve që lidhen me marketingun e alkoolit, lojërat e fatit etj.,Ndalohet falsifikimi me diçka të fshehur në shitblerje.
 • Ndalohet përzierja e ujit me qumështin dhe përzierja e ushqimit me cilësi të ulët me ushqim të cilësisë së lartë pa informuar palën tjetër. Ne shohim një tendencë të mospërmendjes së sinqertë të sasisë dhe cilësisë së përmbajtjes në produkte që është pjesë e aktivitetit të marketingut të një kompanie. Kjo praktikë është e ndaluar në Islam dhe për këtë arsye nuk mund të jetë pjesë e marketingut islam.
 • Shitja dhe shënjimi i të gjitha instrumenteve të destinuara për veprime të ndaluara kur përfitimi që synohet të rrjedhë prej tyre varet vetëm prej tyre, si instrumentet për argëtim, si lira, flauta, harpa, etj., dhe instrumentet e lojërave të fatit, si p.sh. tavëll, shah etj.,
 • Shitja dhe tregtimi i armëve armiqve të besimit (islam) është i ndaluar kur ata janë të përfshirë në luftë kundër muslimanëve; përkundrazi, edhe në rast të ndërprerjes së marrëdhënieve me ta ndërkohë që ekziston frika e luftës prej tyre.
 • Ndalohet vizatimi i krijesave të gjalla nga njerëzit dhe kafshët, kur ato janë në formë konkrete siç janë bërë zakonisht nga gurët, metalet, druri etj. Sipas mendimit më të fortë, lejohet nëse nuk janë në formë konkrete, por është më e kujdesshme ta shmangni atë. Lejohet vizatimi i figurave të pemëve, luleve etj., qoftë edhe në formë konkrete. Prandaj të gjitha aktivitetet që lidhen me marketingun e kompanive të tilla, galerive, faqeve të internetit të cilat shkelin këtë ligj janë të ndaluara.
 • Ndalohet kryerja e magjisë, mësimi dhe mësimi i saj si dhe fitimi përmes saj. E njëjta gjë vlen edhe për punësimin e engjëjve, thirrjen e xhinëve dhe mposhtjen e tyre, thirrjen e shpirtrave të të vdekurve dhe mbizotërimin e tyre, e të ngjashme. Në mënyrë të ngjashme ekziston hamendja (do të thotë të parathosh për gjërat që do të ndodhin në të ardhmen, me përshtypjen se disa xhinë po ia përcjellin atij/asaj një lajm të tillë).
 • E fundit, por jo më e rëndësishmja, astrologjia është gjithashtu e ndaluar. Prandaj të gjitha aktivitetet e marketingut që lidhen me persona, kompani të tilla janë të ndaluara.  Reklamimi është pjesë e marketingut; prandaj të gjitha kompanitë reklamuese që i lehtësojnë ato janë duke shkelur ligjin dhe etikën islame.
 • Biznesi është i disa llojeve dhe kategorive. Sapo përmenda disa nga kategoritë dhe problemet e tyre përkatëse. Sipas mendimit tim modest, është e detyrueshme për çdo musliman që merret me biznes ose lloje të tjera fitimesh, të mësojë rregullat dhe problemet e tyre përkatëse në mënyrë që të dallojë ato të vlefshme nga ato të pavlefshme.
  Pasi kam mbajtur shumë takime dhe intervista me dijetarë të njohur islamë dhe duke studiuar libra të shkruar nga ikona të jurisprudencës islame, po shkruaj rregullat e mirësjelljes së aprovuar dhe të papranuar të marketingut bazuar në ligjin dhe etikën islame:
  Më e rëndësishmja prej tyre është moderimi dhe përmbushja e kërkesës në atë mënyrë që njeriu të mos jetë as humbës dhe as koprraci.
  Është mirë që të përmbaheni nga fitimet përmes të gjitha llojeve të objekteve të papastra
  Nëse dikush pendohet në shitje ose blerje, dhe dëshiron të anulojë transaksionin, duhet ta pranojë atë Duhet të ketë barazi çmimesh për të gjithë klientët. Kështu që dikush mund të ngarkojë më pak me të parën dhe më shumë me të dytin. Me sa duket, nuk ka asnjë kundërshtim në rast dallimi për shkak të përsosmërisë morale dhe besnikërisë (besnikërisë) Të pamiratuarit janë si më poshtë:
 • Ekzagjerim në lavdërimin e produktit ose shërbimeve të dikujt
 • Betimi i vërtetë për shitjen ose blerjen
 • Fshehja e defektit të produktit ose shërbimit nga klientët
 • Ndërsa keni të bëni me njerëz të ulët, duke mos u kujdesur për atë që ata thonë dhe çfarë u thuhet atyre
 • Ulja e kërkesës në çmim pasi të ketë përfunduar marreveshje
 • Ndërhyni në marrëdhëniet e njerëzve të tjerë (konkurrentët).

Islami promovon konkurrencë të shëndetshme dhe lojë të ndershme.
Nëse dikush vëzhgon nga afër, ai/ajo do të kuptojë se në zemër të marketingut islam është parimi i maksimizimit të vlerës bazuar në barazi dhe drejtësi, i cili nuk është vetëm i dobishëm për të gjitha palët e interesuara.

Pas dhënies së kornizës se ku mund dhe nuk mund të zbatohet marketingu islam dhe etiketat që lidhen me të. Është koha për të përcaktuar marketingun islam, por duke e bërë këtë duhet të mbajmë parasysh evolucionin e marketingut, plus çdo fakt të rëndësishëm se ku qëndron ai. sot.
Sot marketingu është i mbushur me qasje bashkëkohore si “marketingu i marrëdhënieve” dhe “marketing social”. Të dy kanë  përqendrim te klienti ndërsa qëllimi i dikujt është t’i kushtojë vëmendjen më të mirë të mundshme, shërbimeve ndaj klientit dhe për këtë arsye të ndërtojë besnikërinë ndaj klientit, ndërsa tjetri vjen me kusht të shtuar që do të ketë një
reduktimi i çdo aktiviteti të dëmshëm për shoqërinë, qoftë në produkt, në prodhim apo në metodat e shitjes.
Marketingu islam kombinon të mirat e të dyjave sepse nuk bazohet në idenë e thjesht përmbushjes së nevojave dhe dëshirave të klientëve të tij.
Ai ka disa parametra strikte që duhen ndjekur dhe origjina e këtyre parametrave është Kurani dhe Suneti.
Prandaj, përkufizimi i marketingut islam do të ishte:
“Procesi i identifikimit dhe zbatimit të strategjive të maksimizimit të vlerës për mirëqenien e palëve të interesuara në veçanti dhe të shoqërisë në përgjithësi i qeverisur nga udhëzimet e dhëna në Kuran dhe Sunet” 

Respektimi i praktikave të tilla të marketingut nuk do të na sjellë dobi vetëm në këtë botë, por edhe në botën pas saj, sepse unë besoj fuqimisht se në zemër të marketingut islam është parimi i maksimizimit të vlerës bazuar në barazi dhe drejtësi (që përbën marrëveshje të drejtë dhe lojë të ndershme). për mirëqenien më të gjerë të shoqërisë.

Hulumtimi i Ardhshëm
Sipas mendimit tim, lënda e “Marketingut Islamik” ka potencial të madh për kërkime dhe studime të mëtejshme pasi paraqet një rast unik të lidhjes ndërmjet jurisprudencës islame dhe teorive bashkëkohore të shkencave të menaxhimit.

Për shkak të potencialit të tij të madh besoj se mund të jetë gjëja tjetër e madhe në fushën e marketingut.
Unë kam dalë me një listë të emrave të temave që janë thelbësore dhe mbajnë çelësin nëse duam ta kuptojmë temën e marketingut islam në kuptimin e tij të vërtetë:

 • Etika islame e biznesit
 • Ligji islam dhe praktikat e marketingut
 • Reklamimi dhe promovimi në Islam
 • Koncepti i tregut të hallallit në Islam
 • Tema të tjera të marketingut, menaxhimit dhe markës islame

Nga :Syed Ali Hussnain

Përktheu : EkonomiaIslame

Artikulli paraprakSi është gjendja e atyre që vdesin me borxhe ndaj njerëzve?
Artikulli tjetërIdetë kryesore nga libri “Purposeful” i Jennifer Dulski -PJESA 1