Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit i referohet marrjes së vendimeve në lidhje me projektimin, planifikimin dhe funksionimin e zinxhirit të furnizimit. Të gjitha këto veprime janë vendimtare për të bërë një kompani të ketë sukses ose të dështojë. Administrimi i zinxhirit të furnizimit i referohet menaxhimit të këtij zinxhiri, duke...
Administrata Publike përfshin të gjitha organet e sektorit publik të formuara për të kryer detyrën e administrimit dhe menaxhimit të organizatave, institucioneve dhe agjencive të shtetit. Administrata Publike vjen për të përmbushur një funksion themelor, funksion i tillë është krijimi dhe nxitja e një marrëdhënieje të ngushtë midis pushtetit apo qeverisë politike dhe popullit....
‘INAH (një lloj shitjeje): Shitje e dyfishtë në të cilën huamarrësi dhe huadhënësi shesin dhe ri-shesin një produkt apo objekt të caktuar mes veti, njëherë në ‘cash’ (para të gatshme) dhe njëherë për një çmim më të lartë me kredit.
Departamenti i prodhimit, i drejtuar nga drejtori i tij, ka një sërë funksionesh. Të gjitha ato kanë të bëjnë me procesin e prodhimit, ne theksojmë sa vijon: Dizajni industrial dhe zhvillimi i produktit. Kjo është faza e planifikimit të procesit të prodhimit dhe të mallit ose shërbimit që më...
Administrata e falimentimit është një subjekt me kompetencë për të ndërhyrë në një shoqëri debitore. Kështu, ajo e kontrollon dhe e mbikëqyr atë në kuadër të një falimentimi. Me fjalë të tjera, administrata e falimentimit është një organ që menaxhon procesin gjyqësor që fillon kur një shoqëri nuk mund të...
Kohët e fundit, kam pasur kënaqësinë të drejtoj një event, në të cilin morën pjesë disa drejtues dhe folëm për 14 parimet që udhëheqin Amazon. Këto parime, gjatë viteve, kanë ndihmuar në krijimin e reputacionit të kompanisë, me miliona klientë besnikë në gjithë botën. Janë 14 parime dhe i pari,...
BAYT AL-MAL (Bejtul mal): nga gjuha arabe “Shtëpia e Thesarit” apo “Shtëpia e Pasurisë”. Ky është një institucion financiar shumë i rëndësishëm i themeluar nga vet Pejgamberi Alejhi Selam. Aspektet financiare të shtetit Islam janë kryer përmes ‘bajtul malit’ lokal dhe qendror. Ato lokalet kanë qenë të vendosura në...
RIBA AL-FADL : është kërkim i shumës-sasisë më të madhe në produkte të cilat janë në kategorinë homogjene. Koncepti i ‘Riba al-fadl’ i referohet transaksioneve të shitjes (mall me mall) ndërsa ‘Riba al-nasiah’ i referohet transaksioneve në kredi-kamatë.
Bay Bithaman Ajil (Bej Bithemen Axhil) BBA: në kuptimin gjuhësor d.m.th. çdo shitje në kredit. Në aspektin teknik të financimit e adaptuar nga bankat islame e cila merr formën e ‘murabah’. Është një kontratë në të cilën shitësi e fiton një margjinë fitimi në çmimin e blerjes dhe i...
Fazat më të rëndësishme që ndjek menaxhimi i zinxhirit të furnizimit janë si më poshtë: 1. Dizajn Në parim, ju duhet të hartoni ose merrni parasysh strategjinë që do të përdoret në zinxhirin e furnizimit. Kompania duhet të vendosë se si do të jetë struktura e saj për një periudhë afatmesme...