Hyrje Borxhi-huaja është prej çështjeve të njohura në mesin e njerëzve dhe se në të drejtën islame përveç që është vepër e lejuar, ajo konsiderohet si vepër e rekomanduar (mendub), duke u mbështetur në tekstet kuranore dhe në hadithet e të Dërguarit a.s.. Ligjshmërinë e borxhit e gjejmë në ajete kuranore,...
Pasurinë e tij e ka arritur si njëri ndër themeluesit e kompanisë e cila merret me prodhimin e preparateve për flokë Dallimi i madh midis njerëzve të suksesshëm dhe të atyre të pasuksesshëm qëndron në atë që të suksesshmit punojnë gjithë ato që të pasuksesshmit nuk duan, thotë miliarderi dhe...
Ky Ligj rregullon procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore në Republikën e Kosovës që janë në fushëveprimin e Administratës Tatimore të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: ATK), si dhe parimet e organizimit dhe të funksionimit të ATK. Dispozitat e këtij ligji janë të obligueshme për të gjithë personat që i...
Muhamed Abdullah el-Shebani Në artikullin e kaluar kemi dis kutuar çështjen e shpërndar jes së faktorëve të prodhimit. Saktësisht, faktorin punë du ke marrë parasysh se është prej faktorë ve më të rëndësishëm të prodhimit që ndikon në ekzistencën e problemit eko nomik dhe mënyrën se si Islami e trajton...
Në dy artikujt e mëparshëm kemi diskutuar lidhjet e shpërndarjes me dy faktorët e prodhimit; faktorin punë e burimet natyrore dhe ndikimin e tyre në ekzistimin e problemit ekonomik; mënyrën se si kishte trajtuar Islami këta dy faktorë nga aspekti i rëndësisë së tyre relative në procesin e prodhimit...
Pyetja: Unë jam një punonjës me një pagë mujore prej 2000 rijalësh saudit (500 euro përafërsisht). Familja ime është e varur nga unë dhe unë  i paguaj të gjitha shpenzimet e tyre nga paga ime. Unë kam një bashkëshorte, vajzë, prindin, kam vëllezër e motra, për të cilët unë...
Në artikullin e mëparshëm kemi diskutuar një aspekt se si trajton Islami një pjesë të problemit ekonomik, që është rrallësia e burimeve. Ndërkaq, në këtë artikull do të trajtojmë aspekte të tjera të trajtimit të problemit ekonomik, një aspekt që lidhet me rolin e shtetit në trajtimin e rrallësisë...
Pesëmbëdhjetë shenja që tregojnë për burrat e dobët: 1. Ndikohen lehtë nga të tjerët. 2. Janë robër të varësive të veta. 3. Kanë frikë të thonë: “Jo.” 4. E duan përgojimin e të tjerëve vazhdimisht. 5. Kënaqen me mendësinë e viktimës. 6. I japin përparësi kënaqësisë para çdo gjëje. 7. Nuk i bartin përgjegjësitë e punëve...
Pse kryeqyteti emiratas është bërë tërheqës për sipërmarrësit Kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, është bërë një strehë e re për miliarderët, raportoi Bloomberg, duke cituar të dhëna nga firma konsulente M/HQ. Në zonën e lirë ekonomike të qytetit të Abu Dhabit aktualisht janë të regjistruara më shumë se...
Renditja e bazuar në gjetjet e një sondazhi të kryer midis 14 gushtit dhe 11 shtatorit 2023 Zyrihu dhe Singapori janë qytetet më të shtrenjta në botë, pasuar nga Gjeneva, Nju Jorku dhe Hong Kongu, sipas një renditjeje të publikuar nga Economist. Kostoja e madhe e posedimit të një makine I...