Çështjet e dyshimta

Çështjet e dyshimta duhet shmangur tërësisht. Në qoftë se jo, njeriu mund të përfshihet në kryerjen e gjërave të ndaluara. Çdo prizë që shpie në çështje të tilla, duhet shmangur tërësisht. Në këtë mënyrë, shejtani bëhet i dobët. Allahu i Lartësuar e bekon atë që fitohet në mënyrë të lejuar. Në këtë kontekst, duhet ta kujtojmë thënien e të Dërguarit [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]:

“Lëreni atë që ju sjell dyshime, për atë që është e sigurt (jo e dyshimtë). ”

Çështjet e dyshimta janë shteg gjembash, të cilin Allahu i Lartësuar na urdhëron të mos e pasojmë. Ai, i Madhërishmi thotë:

“Ai është që ta zbriti ty (Librin) e që në të ka ajete të qarta dhe ato janë bazë e librit, e ka të tjerë që nuk janë krejtësisht të qarta (muteshabih). E ata, që në zemrat e tyre kanë anim kah e shtrembëta, ata gjurmojnë atë që nuk është krejt qartë për të shkaktuar huti, e kinse kërkojnë komentin e tyre. Po, pos Allahut askush nuk e di dome- thënien e tyre të saktë. Dijetarët e pajisur me dituri thonë: “Ne u kemi besuar atij (atyre që janë të paqarta), të gjitha janë nga Zoti ynë! Por këtë e kuptojnë vetëm ata që janë të zotët e mendjes.” (Ali Imran: 7)

Po ashtu, edhe shumë hadithe ndalojnë afrimin ndaj çështjeve të dyshimta. Pejgamberi [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] thotë:

“Largohuni nga ajo që u rrit dyshimin dhe kthejuni asaj e cila është e qartë.”

Qëndrimi larg dyshimeve ndihmon në prodhimin e disiplinës biznesore dhe administrimit. Në anën tjetër, ai (qëndrimi larg të dyshimtave) është stimulues që nxit bashkëveprim dhe marrëveshje me Sheriatin Islam, dhe gjeneron qetësi dhe devocion.

Artikulli paraprakDorëlëshimi dhe ekspozimi
Artikulli tjetërShitjet e paligjshme