18 burimet e bereqetit

Nëse do të kërkonim një përkufizim islam të produktivitetit, ai ndoshta mund të përmblidhet në fjalën “bereqet” ose bekim. Të jesh në gjendje të arrish më shumë, me pak burime, të bësh shumë në pak kohë dhe të gjenerosh shumë më pak përpjekje, padyshim është një bekim nga Allahu (Subahanahu ue te’ala). Megjithatë Barakah është bërë disi një thesar i humbur këto ditë; të gjithë po e kërkojnë, por askush nuk duket se e gjen! Gjithmonë dëgjon njerëz që ankohen se nuk ka bereqet në kohën e tyre, nuk ka bereqet në gjumë, nuk ka bereqet në paratë e tyre dhe pjesën tjetër të tyre.

Në këtë artikull, ne do ta zgjidhim këtë mister inshaAllah: do të zbulojmë se çfarë është bereqeti dhe ku mund ta gjeni!

Çfarë është Bereqeti?

Një dijetar i njohur e shpjegon këtë si më poshtë:

“Bereqeti është lidhja e mirësisë hyjnore me një send, i cili, nëse shfaqet në diçka të vogël, e shton atë. Dhe nëse ndodh në diçka, përfiton shumë. Dhe fryti më i madh i bereqetit në të gjitha gjërat është përdorimi i atij bereqeti në bindjen ndaj Allahut (Subahanehu ue teala)”.

Burimet e Bereqetit

Unë besoj fort se bereqeti nuk është një thesar i humbur, përkundrazi, është pikërisht para syve tanë! Ky thesar është në dispozicion dhe gati për t’i dorëzuar atij që punon për të. Më poshtë, unë rendis disa nga burimet e bereqetit. Nuk është një listë shteruese, prandaj, shpresoj se ju mund të kontribuoni në të me komentet tuaja inshaAllah, në mënyrë që të gjithë të ndajmë dhe të zgjerojmë kuptimin tonë për këtë thesar të madh.

1. Qëllimet e mira

Nëse dëshironi që ndonjë gjëje t’i bashkëngjitet bereqeti, kini qëllime të mira për të. Më konkretisht, sigurohuni që vepra të jetë për hir të Allahut (Subahanahu ue teala). Duke parë përsëri përkufizimin e bereqetit, ju mund të merrni me mend se pa synuar atë që kemi ose bëjmë për hir të Allahut, “mirësia hyjnore” nuk do të mund të gjendet në veprat tona.

2. Devotshmëria dhe besimi në Allahun

Allahu thotë në Kur’an: “Sikur banorët e qyteteve të kishin besuar dhe t’i frikësoheshin Allahut, Ne do t’u kishim hapur atyre të gjitha begatitë nga qielli dhe toka…” (Sure El-A’raf, ajeti 96). ). Dhe thotë në Kur’an: “Dhe për ata që i frikësohen Allahut, Ai (gjithnjë) përgatit rrugëdalje. Dhe Ai e furnizon atë nga (burimet) që kurrë nuk mund t’i imagjinonte.” (Sure El-Talak, ajetet 2-3).

3. Mbështetja juaj te Allahu

Allahu thotë në Kur’an: “Dhe nëse dikush mbështetet tek Allahu, i mjafton (Allahu). Sepse Allahu me siguri do ta realizojë qëllimin e tij. Vërtet, Allahu ka caktuar një përpjestim të duhur për çdo gjë.” (Sure El-Talak, ajeti 3).
Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Sikur të mbështeteshit në Allahun me një mbështetje të vërtetë, Ai do t’ju siguronte furnizimin ashtu siç bën zogjtë: Ata fluturojnë në mëngjes bosh dhe kthehen pasdite me stomakun plot”. (Ahmedi, En-Nesa’i, Ibn Maxhe, El-Hakimi dhe Et-Tirmidhiu)

4. Leximi i Kuranit

Ky është burimi i bereqetit! Por subhanaAllah, ne rrallë pimë prej saj! Allahu thotë në Kur’an: “Dhe ky është një Libër që Ne e zbritëm, sjell bekime dhe vërteton (argumentet) që erdhën para tij…” (El-En’am, ajeti 92). Pra, lexoni Kur’anin dhe shikoni bekimet dhe beraqet e Allahut që hyjnë në jetën tuaj. Sa më larg të jemi nga ky Libër Udhëzues, aq më pak bereqet do të kemi në jetën tonë.

5. Të thuhet “Bismilah”

Kur thoni “Bismilah” para çdo gjëje që bëni, ju jeni duke thirrur emrin e Allahut në atë aktivitet; jo vetëm që ai aktivitet do të jetë i bekuar, por shejtani nuk mund të marrë pjesë në të! Pra, gjithmonë thuaj “Bismilah” para çdo gjëje që bën! SubhanaAllah, është e lehtë për ne që të harrojmë të themi “Bismillah”. Ndonjëherë jemi mësuar aq shumë ta themi, saqë nuk mbajmë mend nëse e kemi thënë apo jo! Përpiquni të jeni të vetëdijshëm për të thënë “Bismilah” dhe të kuptoni se çfarë po thoni përpara se të kryhet veprimi juaj.

6. Të ngrënit me njerëz

Kushdo që ka pasur përvojë për të ftuar mysafirë në shtëpinë e tij/saj do ta dijë këtë. Pavarësisht se sa pak mendoni se është ushqimi që po i prezantoni mysafirit tuaj, është gjithmonë më se i mjaftueshëm! (Shënim: ky nuk është një justifikim për të qenë koprrac kur ftoni mysafirë; në fakt ne duhet të ndjekim Sunetin e Profetit tonë Ibrahim (paqja qoftë mbi të) të cilin kur e vizituan engjëjt përgatiti një vakt të madh për ta). Ajo që po i referohem këtu është begatia që ndodh kur hamë së bashku, e vërtetuar në hadithin e Profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të) i cili ka thënë: “Hani së bashku, sepse bekimi është në Xhema (xhemat ose të qenit bashkë)… Dhe në një hadith tjetër: “Kush ka ushqim të mjaftueshëm për dy persona, le të hajë një të tretën, e kush ka ushqim për katër persona, le të marrë një të pestën ose të gjashtën (ose të thotë diçka të ngjashme). (Buhariu, Vëllimi 4. Libri 56. Numri 781)

7. Ndershmëria në tregti

Kjo është për të gjithë njerëzit e biznesit atje (përfshi blerësit online). Ne nuk duhet të supozojmë se gënjeshtra dhe të shohim që njerëzit do të bëjnë tregtinë tonë fitimprurëse. Përkundrazi, do të heqë bekimin nga tregtia juaj. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Blerësi dhe shitësi kanë mundësi të anulojnë ose konfirmojnë pazarin, para se të largohen nga njëri-tjetri, dhe nëse ata tregojnë të vërtetën dhe sqarojnë të metat e mallit, atëherë do të begatohen në pazarin e tyre, dhe nëse ata gënjejnë dhe fshehin disa fakte, pazari i tyre do të privohet nga begatitë e Allahut.” (Buhariu, Vëllimi 3, Libri 34, Numër 293).

Po, është e vështirë të jesh i sinqertë kur të shesësh diçka, por më beso se ia vlen.

8. Duaja (lutja)

Kërkoni bereqet nga Allahu! Nëse vini re disa nga duatë e profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të), do të gjeni se Profeti bën dua për të patur bereqet. Ne gjithmonë themi: “Allahu ju bekoftë!” Epo, çfarë është kjo? Ky është një burim i bereqetit! Pra, kur je i futar në shtëpinë e dikujt, Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) na këshilloi t’i bëjë nikoqirit këtë dua: “O Allah, bekoji ata që i ke dhënë, fali dhe mëshiroji. mbi ta.”

9. Të ardhurat apo parat hallall

Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “O njerëz, Allahu është i mirë dhe prandaj pranon vetëm atë që është e mirë”.

Një dijetar gjithashtu ka thënë për atë që hanë haram, se gjymtyrët e tij do të kundërshtojnë Allahun, nëse ai dëshiron apo jo, ndërsa ai që hanë hallall dhe kërkon të ardhura hallall, dhe gjymtyrët e tij do të bëjnë mirë dhe do t’u jepet leja për të kërkuar mirësi.

Ky koncept i gjymtyrëve tuaja të ‘bekuara’ dhe të mundësuara për të bërë mirë është me të vërtetë një bekim dhe një bereqet që të gjithë duhet të kërkojmë. Kjo na kujton një ngjarje të një plaku që kërceu në një distancë të madhe, të cilën të rinjtë mund ta kalonin. Kur të rinjtë e pyetën plakun se si e bëri këtë, ai u përgjigjet: “Këto janë gjymtyrët tona: ne kemi mbrojtur ata nga kryerja e mëkateve kur ishim të rinj, kështu që Allahu na ruajti ato kur u plakem”.

10. Ndjekja e Sunetit të Profetit Muhamed në çdo gjë

E kam thënë më parë dhe do ta them sërish, njeriu më produktiv në historinë e njerëzimit është Profeti ynë i dashur Muhamed (paqja qoftë mbi të). Prandaj, thjesht duke ndjekur stilin e jetës së tij dhe veprimet e Sunetit për të cilat dëgjojmë kaq shpesh, ne fitojmë një burim të madh të bereqetit!

Disa nga këto sunete përfshijnë: të ngrënit e syfyrit, të ngrënit me dorën e djathtë nga ana e pjatës, të dilni për namazin e Bajramit, të lëpirni gishtat pas mbarimit të ushqimit, të flini në anën e djathtë, të përdorni misvakun dhe shumë të tjera. Kujdesuni për këto Sunete dhe ndiqni ato, sepse imitimi i jetës së njeriut më të bekuar në tokë është padyshim një burim bekimi!

11. Namazi i Istihares

Falja e istikhares në të gjitha çështjet dhe më pas lënia e rezultatit tek Allahu, si dhe pranimi i urdhrit të Tij është një burim i madh i bereqetit. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) na mësoi këtë dua të bukur e cila na ndihmon të marrim vendime dhe të mos pendohemi për zgjedhjet që bëjmë në hadithin vijues:
Transmetohet se Xhabir Ibn ‘Abdullah, ka tha: “Pejgamberi Muhammed (paqja qoftë mbi të) na ka mësuar që të lutemi për udhëzim në të gjitha shqetësimet tona, ashtu siç do të na mësonte një kapitull nga Kur’ani. Ai (paqja qoftë mbi të) thoshte: “Nëse ndonjëri prej jush ka për qëllim të vendos për një çështje, atëherë le t’i falë dy rekate istihare (dy rekate nafile) të namazit dhe pas tyre duhet të lutet:

“O Allah, duke u mbështetur tek dituria Jote, kërkoj të më japësh më të mirën dhe të më japësh forcë. Të lutem, më mëshiro me begatinë Tënde! Unë nuk e di, por Ti e di, unë nuk kam fuqi ndërsa Ti je i Plotfuqishëm. O Allah! Nëse puna që do të bëj do të jetë e hajrit për fenë, jetën dhe të ardhmen time, të lutem caktoje dhe ma lehtëso, më dhuro begati! Nëse është e dëmshme dhe e padobishme për fenë, jetën dhe të ardhmen time, largoje nga unë! 

Ai që kërkon udhëzim nga Krijuesi i tij dhe konsultohet me besimtarët e tij dhe pastaj qëndron i bindur në vendosmërinë e tij dhe nuk pendohet. Për këtë Allahu thotë:
“…dhe konsultohuni me ta në të gjitha çështjet. Pastaj, kur të vendosësh, mbështetu tek Allahu…” [Kur’an 3:159]

12. Falënderimi i Allahut me bollëk

Allahu thotë në Kur’an: “Nëse jeni mirënjohës, do t’ju shtoj më shumë (të mira)”. Një dijetar më tha një herë se nëse dikush e shikon këtë varg, fjala arabe që përdoret për të konfirmuar se Allahu dëshiron t’i japë të mira atij që e falënderon Atë, në fakt është në formën e një betimi – “La azidannakum”. Pra, Allahu po i premton atij që e falënderon Atë shtim në mirësi dhe bekime dhe Allahu nuk i thyen premtimet e Tij.

13. Bamirësi

Në një hadith Kudsi, Allahu thotë: “O biri i Ademit, shpenzo (në lëmoshë) dhe unë do të shpenzoj për ty!” Kurdoherë që ndiheni të thyer, ose kur ndjeni se bereqeti është larguar nga jeta juaj dhe keni nevojë urgjente për t’u rikthyer, mënyra më e shpejtë për të fituar bereqet në jetën tuaj mund të jetë nëpërmjet dhënies së sadakasë – bamirësisë. Për shembull, le të themi se bereqeti u hoq nga jeta juaj, për shkak të një mëkati që keni kryer; sadakaja pastron mëkatet tuaja, shton veprat e mira dhe është burim bereqeti.

Nuk mund ta përshkruaj kënaqësinë e menjëhershme të dhënies së sadakasë dhe beraqetin që pason atë. Provoje tani!

14. Mbajtja e lidhjeve tuaja farefisnore

Ebu Hurejrah, radijallahu anhu, ka transmetuar se i Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Allahu i ka krijuar të gjitha krijesat dhe kur ai ka mbaruar krijimin e tij, Er-Rahim (mitra) ka thënë: “(O Allah) në këtë vend unë kërkoj mbrojtje me Ty nga të gjithë ata të cilët më veçojnë mua (i shkëpusin lidhjet). Allahu ka thënë: “Po. A je e kënaqur që unë do të dënoj atë që i shkëput lidhjet me ty. Ajo ka thënë: “Unë jam e kënaqur”. Allahu ka thënë: “Kjo të është garantuar ty”. Pastaj i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Recito versin nëse ju dëshironi:”E ju pastaj nëse ju jepet autoritet do bëni ç’rregullim në tokë dhe t’i shkëputni lidhjet farëfisnore? Të tillët janë ata që Allahu i ka mallkuar… [Sahih el-Buhari dhe Sahih Muslim].

15. Zgjimi herët

Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Allahu i bëri orët e hershme të bekuara për Umetin tim.” (Ahmedi)

Ky hadith ishte ai që më nxiti të themeloj ProductiveMuslim.com! Të tillë gurë të çmuar produktiviteti, janë burimet e bekimeve që ne duhet të kërkojmë për ta bërë jetën tonë produktive. Zgjimi herët është një hap kaq i rëndësishëm për të qenë të bekuar dhe të ndihesh mirë gjatë gjithë ditës.
Përpiquni të zgjoheni për Tehexhud (namaz nate), dhe pastaj punoni gjatë orëve para namazit të sabahut. Nëse nuk mundeni, atëherë të paktën zgjohuni për namazin e sabahut dhe qëndroni zgjuar deri në lindjen e diellit para se të ktheheni për të fjetur. Ato orë janë të mbushura me bereqet. Nëse jeni në gjendje të shkoni në punë në ato orë, veproni kështu, do të mbaroni shumë më tepër punë se sa e gjithë dita bashkë!

16. Martesa

Allahu thotë në Kuran: “Dhe martoni të pamartuarat (të pamartuarit) edhe robërit e robëreshat tuaja që janë të ndershëm e të ndershme. Nëse janë të varfër, All-llahu i begaton nga mirësitë e Tij, All-llahu është bujar i madh, i gjithëdijshëm.” (Kur’an 24:32)

17. Namazi

Allahu thotë në Kur’an:  Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë, ngase Ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty as për familjen tënde), Ne të furnizojmë ty (dhe ata), ardhmëria e mirë është e atij që ruhet. (Kur’an 20:132). Për të ilustruar më tej pikën e namazit, imagjinoni jetën tuaj pa këtë akt të madh të ibadetit. Nga do të vinte bereqeti? Për juve të cilët jeni ende të lëkundur në namazin tuaj, ju lutemi të ktheheni në rrugën e duhur; ky është litari juaj i shpëtimit për destinacionin përfundimtar në ahiret dhe ushqimi i përditshëm për shpirtin tuaj.

18. Kërkimi i Allahut për falje

Pejgamberi (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Nëse dikush kërkon vazhdimisht falje nga Allahu, Allahu do t’i caktojë atij një rrugëdalje nga çdo vuajtje dhe lehtësim nga çdo shqetësim dhe do ta furnizojë atë nga ku nuk e mendonte. ”

Shpresoj se kjo mbulon shumicën e burimeve të bereqetit, por siç thashë më parë, kjo nuk është një listë shteruese./productivemuslim/

Autor: Mohammed Faris
*Autori është një trajner, autor dhe ligjerues ndërkombëtar që ndihmon individët dhe ekipet të përjetojnë aspektet më të mira të vetvetes – shpirtërisht, fizikisht dhe shoqërisht. Ai është themeluesi i Kompanisë Produktive Muslim dhe autor i “Muslimani Produktiv: Ku besimi takohet me produktivitetin.

Përkthehu: EKONOMIA ISLAME

Artikulli paraprakSa grurë i nevojitet Kosovës dhe sa grurë mjafton për kokë banori në Kosovë?
Artikulli tjetër5 Cilësi produktive për studime efektive