Suksesi dhe realizimi i tij

-Dikush e sheh si sukses marrjen e diplomave, bërjen magjistër e doktor etj. Dikush e sheh si sukses punën (të ketë arritje në punë). Dikush e sheh si sukses pasurinë, biznesin. Dikush e sheh si sukses familjen e shëndoshë.

-Përkufizimi i suksesit vetëm për nga ana materiale e kësaj dunjaje nuk është sukses sipas këndvështrimit islam. Sukses në këndvështrimin islam është e përtejmja, “kushdo që shpëton nga zjarri i Xhehenemit dhe hyn në Xhenet, ai ka fituar (gjithçka që mund të dëshirohet)”, Ali Imran 185. Suksesi i vërtetë peshohet me përfundimin e njeriut. Sukses është shpëtimi prej zjarrit të xhehenemit dhe bërja banor i xhenetit.

-Kur shohim se si i ka përshkruar Allahu njerëzit e shpëtuar të suksesshëm, shohim shumë rrallë apo fare të ketë përmendur suksesin e kësaj dujaje. Në fillim të sures Bekare thotë: “Ky është Libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit, të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë Ne; dhe për ata që besojnë në atë që të është shpallur ty (o Muhamed), në atë që është shpallur përpara teje dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit.” Të suksesshmit janë pikërisht këta persona të cilët realizojnë këto cilësi. Dhe thotë: “LE TË DALË PREJ JUSH NJË GRUP QË TË THËRRASË PËR NË MIRËSI, TË URDHËROJË PËR VEPRA TË MIRA E TË NDALOJË PREJ VEPRAVE TË SHËMTUARA! KËTA NJERËZ DO TË JENË TË SHPËTUARIT.” ALI IMRAN 102.

-Nëse do të jesh i suksesshëm, bëhu i sinqertë e i drejtë, edhe kundër vetes tënde. Allahu thotë: “Kjo është Dita në të cilën të sinqertëve u sjell dobi sinqeriteti i tyre. Atyre u takojnë kopshtet, nëpër të cilat rrjedhin lumenjtë e ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Atë. Kjo është fitorja e madhe!” Maide 119.

-Njeriu është i suksesshëm dhe i shpëtuar kur kërkon çdo punë të mirë që e afron tek Allahu dhe kur largohet prej çdo gjëje që e largon prej Tij. Allahu thotë: “O besimtarë! Kini frikë Allahun, përpiquni që t’i afroheni Atij me vepra të mira…”. Maide 35.

Kur shohim tek Kurani e suneti gjejmë se koncepti i suksesit është i ndërtuar mbi tri kritere:

  1. Teuhidi, besimi në Allahun. Pa këtë kriter nuk ka sukses. “Dhe Ne do t’u qasemi veprave që kanë bërë ata dhe do t’i shndërrojmë në pluhur e hi.” Furkan 23. Sepse i kanë bërë pa teuhid e pa sinqertitet.
  2. Devotshmëria, veprimi i veprave të mira. “Sa i përket atij, veprat e (mira të) të cilit do të rëndojnë në peshore, ai do të ketë një jetë të kënaqur (në Xhenet).” Kariah 6-7.
  3. Dhënia maksimalisht prej vetvetes. “dhe se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka punuar” Nexhm 39.

Është gabim mendimi se suksesi në ahiret fitohet duke shkatërruar suksesin në këtë dunja. Besimtari kërkohet të jetë i suksesshëm edhe në këtë jetë. Mirëpo, suksesin ta lidhë me shpërblimin në Ditën e Gjykimit. Le të jetë i suksesshëm në familje, në shkollë, në punë etj. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Besimtari i fortë është më i dashur tek Allahu sesa besimtari i dobët, edhe pse tek të dytë ka hajr.” Ta ketë synim ahiretin, mirëpo të mos e lër pas dore as dunjan.

Bëhu i suksesshëm, mirëpo mos të kesh qëllim final këtë dunja, shtoja këtij suksesi synimin tek Allahu dhe zgjedhjen e metodës së devotshmërisë (dhe jo çdo rrugë për të ardhur tek suksesi).

Ne kemi njeriun më të suksesshëm që ka njohur historia, që është Muhamedi salAllahu alejhi ue selem, qoftë si lider shpirtëror, qoftë si burrë shtetas, qoftë si kryefamiljar etj.

Dr. Gazmend Mehmeti

Artikulli paraprakKujdes prindër! Mos u rrini në kokë fëmijëve kur bëjnë detyrat e shtëpisë
Artikulli tjetërSi të bëhëni punëtorë të pavarur?