Pse bankat Islame janë më të suksesshme

Me rënien e institucioneve kryesore të Wall Street-it, sidomos të Vëllezërve Lahman dhe duke vijuar më pas me krizën financiare globale dhe me rënimet ekonomike, financierët dhe ekspertët e ekonomisë janë duke inkurajuar pothuajse në të gjithe botën rrugëzgjidhje të tjera financiare.

 

Vëmendja më e madhe është fokusuar në bankat dhe financat Islame si një model alternativ. Cfarë mund të mësojmë dhe si e kanë përballuar bankat Islame kizën botërore? 

 

Parimet e Bankave Islame 

 

Financat Islame të mbështetura në mësimet fetare janë të shqetësuara me të drejtë, në kontratat financiare për të siguruar se asnjë nga palët s’është duke u shfrytëzuar. Riba (kamata apo interesi) është një burim i shfrytëzimit, sidomos në rastin e huave nën-kredinë, ku normat më të larta u janë ngarkuar të ardhurave më të vogla. Të tillë diskriminues të ngarkuar nga bankat konvencionale janë justifikuar si një pasqyrim i rrezikshëm i kamatës.

Njerëzit me të ardhura të ulta, me mundësi shumë të pakta për të gjetur punë të re në rast bollëku, kanë mundësi më të pakëta për kthimin e kamatës. Financat Islame e përfshijnë ndarjen e rrezikut mes bankës dhe klientit, e jo transferimin e të gjithë rrezikut tek klienti. Sipas mënyrës më të përdorur të kontratës musharaka (partneritet), ku banka dhe klienti bëjnë një formë partneritet, ku banka ofron 90% të shumës së blerjes dhe klienti të paktën 10% të shumës. Kjo bëhet brenda një periudhe 10 deri 25 vjet, ku klienti fillon dhe blen aksionet nga banka dhe banka nga shitja e këtyre aksioneve nxjerr fitimin. Në komunitetin e Anglo-Sakson, financat Islame janë alternativa më e mirë edhe për jo muslimanët.

Banka mund ta shpejtojë një kredi pa interes për t’u mundësuar klientëve të vazhdojnë pagesat e tyre gjatë recesionit, në pritje që ata do të paguajnë në mënyrë të plotë kur ekonomia të rritet. Në rast të dështimit apo mospagesës së detyrimit, banka mund të ofrojë paraprakisht një kredi pa interes (hassan qard në arabisht) për t’u mundësuar klientëve të vazhdojnë pagesat e tyre gjatë recesionit, në pritje që ata të paguajnë në mënyrë të plotë kur ekonomia të përmisohet. 

Klientët e mbajnë shtëpinë e tyre dhe nuk janë të forcuar të dëbohen si viktimat e krizës nën-Kredi.

Natyrisht bankat Islame duhet të vlerësojnë rrezikun e kredive dhe në të vërtetë janë më të kujdesshëm se bankat konvencionale në dhënien e financimit. Bankat në Shtetet e Bashkuara kanë tarifa të larta për kreditorët e vjetër, paratë e të cilëve shkojnë si shpërblim për ata që nënshkruajnë kontrata me kreditorë të rinj. Që kur hipotekat janë shitur tek Freddie Mac dhe Fanny Mae, rregullatorët kanë qenë të qetë se huamarrësit e parë nuk mund të jenë në gjendje të përmbushin detyrimet e tyre financiare. Në të vërtetë, dhurata siguruohet për ata të cilët janë të paaftë për të nënshkruar dhe detyrimet shpesh e tejkalojnë vlerën e pronës. Me fjalë të tjera bankat bëhen agjentë të thjeshtë, me asnjë angazhim afatgjatë për klientët e tyre.

 

Stabiliteti i Financave Islame

Bankat Islame gëzojnë ndërtimin e stabilizuar për të ndihmuar ata që hasen me rënje ekonomike. Në vend që bankat të paguajnë interes tek depozituesit ata me llogari bankare mudaraba përfitojnë nga fitimi i bankës. Nëse fitimimet pësojnë ulje kur ekonomia është në rënie, depozituesit marrin më pak fitime por nëse ekonomia rritet atëherë ata kanë fitime më të larta. Kjo ndarje e fitimit mundëson ulien e rrezikut për bankat dhe gjithashtu ato janë më pak në rrezik për falimentim. Gjithsesi, kur bankat ndërtojnë një rezervë barazim fitimi, që mund të përdoret për të financuar apo paguar depozitorët gjatë viteve të vështira, depozituesit mund të përfitojnë nga kjo mbrojtje e kthimit të investimit kur ekonomia është në rënie.

Viti i kaluar ka qenë i vështirë, apo shkatërrues për investitorët e barazisë, duke pasur parasysh rënien e çmimeve të tregut të aksioneve në nivel global.

Investitorët në aksionet e shqyrtuara në përputhje me sheriatin kanë vuajtur më pak se sa homologët e tyre konvencional, sepse ata nuk kanë investuar në aksionet e Riba (interesit) në banka të cilat kanë qënë në humbje sidomos gjatë kriza globale financiare.

Investitimet Islame të bazuara në Sheriat janë më së shumti në sektorë të tillë si shëndetësia apo në shërbime të ndryshme, ku të ardhurat janë ruajtur edhe gjatë ciklit të krizës globale. Pra me pak fjalë bankat islame janë me të vërtetë një strukturë financiare e suksesshme që ndihmon daljen nga kriza globale.

Artikulli paraprakBuxheti i shtetit sipas sistemit ekonomik Islam
Artikulli tjetërAviacioni turk vazhdon të shënojë rritje