Mallrat kamatare

Më herët, gjatë përkufizimit të kamatës, kemi sqaruar se kamatë quhet shtesa e cila merret gjatë shkëmbimit të një malli me një tjetër, por duhet ta dimë se jo çdo shtesë në shitblerje është kamatë. Me fjalë të tjera, mallrat në të cilat ndalohet shtesa (kamata) janë vetëm disa dhe këto i quajmë mallra kamatare, pasi në këto mallra ndodh kamata. Kështu që nëse dy mallrat që shkëmbehen nuk janë nga mallrat kamatarë ose njëri është dhe tjetri jo, atëherë lejohet që ato të ndërrohen (tregtohen) me shtesë dhe në këtë nuk ka asnjë të keqe, p.sh. të shitet një makinë me dy makina, ose një kilogram mollë me dy kilogramë mollë, ose një libër me dy libra dhe kështu me radhë.

Mallrat që ndalohet kamata gjatë shitblerjes në citatet sheriatike janë:

  1. Ari (floriri)
  2. Argjendi
  3. Gruri
  4. Elbi
  5. Hurmat
  6. Kripa

Këto gjashtë lloje mallrash janë ato në të cilat ndodh kamata dhe këto lloje janë të përmendura në hadithet e Muhamedit salallahu alejhi ue selem. Ne do të përmendim disa hadithe të Profetit, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, që kanë të bëjnë me këto mallra duke sqaruar domethënien e tyre:

– Ubadetu bin Samiti, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Ari me ar, argjendi me argjend, gruri me grurë, elbi me elb, hurmat me hurma dhe kripa me kripë (shkëmbehen mes vete) në të njëjtën sasi, në të njëjtën peshë, dorë më dorë. Nëse ndryshojnë këto lloje, atëherë shisni si të doni me kusht që të jetë dorë më dorë.”1

Komenti i këtij hadithi është se nëse shitet një nga këto lloje me të njëjtin lloj, pra të shitet ari me ar, argjendi me argjend, gruri me grurë, elbi me elb, hurmat me hurma, kripa me kripë, atëherë në këto raste është e ndaluara kamata.

 

A) Mallrat kamatare

 

II- Kategoria e ushqimeve

1. Gruri
2. Elbi
3. Hurmat
4. Kripa

I- Kategoria e monedhave

1. Ari
2. Argjendi

 

 

 

 

Alaudin Abazi

1 Shënon Muslimi.

Artikulli paraprakENERGJIA EMOCIONALE
Artikulli tjetërLinkedIn punon për një platformë për freelance