Shpërdorimi i pasurisë Padyshim që pasuria siç thonë: Është kurriz i jetës. Është dhunti e Allahut, i Cili na urdhëroi që ta ruajmë pasurinë, Allahu thtoë: “Mos e lini në dorë të të paaftëve mendërisht pasurinë tuaj që Allahu jua ka dhënë si mjet jetese për ju.” Sureja Nisa, 5. Pra,...
Allahu i Madhëruar thotë: "Nuk është detyrë e jotja udhëzimi i tyre. Është Allahu që udhëzon në rrugë të drejtë atë që Ai do. Çfarëdo të mire që të jepni, e keni për veten tuaj. Por çdo gjë ta jepni veçse për hir të Allahut, sepse çdo të mirë...
Zekati Në gjuhën arabe zekat do të thotë: Shtim dhe rritje, thuhet: zeka ez zeru (u rrithën të mbjellat. Kjo fjalë vjen dhe me kuptimin e pastërtisë. Zekati është quajtur me këtë emër sepse me dhënjen e tij pasuria shtohet me bereqet dhe personi që e jep atë pastrohet me...
Çështë shitblerja Shitja është kalimi i diçkaje që ke në pronësi te dikush tjetër kundrejt një vlere, ndërsa blerja është pranimi i asaj pronësie.  Gjykimi për shitblerjen Allahu i Lartësuar thotë:  “Allahu e ka bërë të lejuar tregtinë (shitblerjen) dhe e ka bërë të ndaluar kamatën” (Suretu Bekare:275 ) “O ju që keni besuar! Mos...
Prej karakteristikave të Fesë së Allahut është se kjo Fe është e përshtatshme për çdo kohë, çdo situatë dhe çdo shoqëri, mirëpo shumë pak e shohim këtë gjë në praktikë te një numër i madh i atyre që i përshkruhen kësaj Feje madhështore. Për shembull nëse vetëm pak shohim...
"NUK KA GJË QË E JEPNI E TË MOS E KOMPENSOJ ALLAHU; AI ËSHTË FURNIZUESI MË I MIRË." (Kuran: 34:39) Nga parimet madhore të mirëqenies dhe kamjes është edhe parimi vijues:“Përkundër çdo gjëje tjetër, begatia dhe lumturia vijnë shumë lehtë për ata që flijohen në shërbim të...
Ju të gjithë e keni përjetuar atë periudhë në jetën tuaj kur, pa marrë parasysh se çfarë ndodhte, thjeshtë shihnit se asgjë pozitive nuk ka për ju. Por është e lehtë të kritikoni vetveten për çdogjë, duke filluar nga kompetenca në vendin e punës e deri te mënyra se...
Kam vënë re se nga dredhitë dhe kurthet më të mëdha të shejtanit është që t'i rrethoj me shpresa të kota njerëzit e parasë, t'i angazhojë ata me knaqësitë jetëshkurta në vend të angazhimit me botën tjetër (ahiretin) dhe punve që të cojnë drejt saj. Pasi që (shejtani) t'i...
Festa në Islam (Kurban Bajrami dhe Fitër Bajrami), është një manifestim i adhurimit ndaj Allahut. Ajo ka qëllimet e saj të larta dhe urtësitë e saj të bukura, për të cilën është ligjëruar. Nga qëllimet e Bajramit në Islam është: 1- Realizimi i adhurimit ndaj Allahut, duke kërkuar strehim...
- Zekati i fitrit është obligim sipas shumicës së dijetarëve. Ai jepet për të voglin dhe të madhin. Atë e jep kujdestari i familjes, qoftë edhe për gruan e vet. Është e pëlqyer të jepet edhe për foshnjën në bark të nënës.- Është më mirë që çdo person i...