Karakteristikë bazë e bankimit islam është besimi në prezencën Hyjnore, e cila është shtytje kryesore për futjen e etikës në aktivitetet ekonomike. Myslimanët besojnë që janë në lidhje direkte me Zotin, i Cili sheh e dëgjon dhe shpërblen për punë të mira dhe ndëshkon për punë të këqija. Duke...
Mësimet islame sigurojnë filozofi dhe plan për njerëzit, që të jetojnë me të. Bazuar në universalizmin e mësimeve islame, që ato janë të aplikueshme në çdo kohë dhe çdo vend, edhe ligjet mbi ekonominë dhe financat islame duhet të bazohen në burimet e Sheriatit dhe të gjejnë aplikim në të...
Institucionet mikrofinanciare (IMF) në Kosovë, aplikojnë norma goxha të larta të interesit për kreditë që ofrojnë. Nëpër çmimoret e këtyre institucioneve bankare, normat e interesit variojnë nga 23 për qind deri në 41 për qind, që njëherit është edhe norma më e lartë e interesit për kredi në këtë...
Ky është një shkrim nga këndvështrimi ekonomik i zhvillimeve të fundit i Hoxhë Lulzim Susuri në profilin e tij në Facebook. PAK EKONOMI: (të lutem lexoje deri në fund) Disa brende (marka) të fuqishme botërore pritet të pësojnë inflacion (të pjesshëm ose të përgjithshëm). Kush ka mundësi të krijojë brende të reja,...
Besimtari mysliman, pasi që të japë zekatin e pasurisë së vet, duhet të paguajë shpenzimet (furnizimin) e prindërve dhe të afërmve të tij nevojtarë, të ndihmoj nevojtarët e të japë shumë për shoqërinë kur është në shtrëngatë, fatkeqësi natyrore, ose nëse shteti të cilit i takon është në gjendje lufte...
Pronari i parave nuk dunet te jete dorështrënguar në shpenzimin e tyre për vetveten dhe familjen (të afërmit) e vet, të mos jetë koprrac apo makut, ngase Islami e ndalon këtë, sepse kjo shpie në amoralitet. Këtë më së miri e ilustrojnë fjalët e hadithit vijues: "Keni kujdes nga koprracia, ngase...
Inflacioni në ngritje është çështja kryesore për shumë votues që votojnë në zgjedhje partiake. Shumica e votuesëve thonë se republikanët do të bënin një veprim tejet të mirë, nëse do ta trajtonin këtë problem. Në të vërtetë, kandidatët republikanë po përfitojnë plotësisht nga shqetësimi i votuesve për inflacionin duke goditur...
Para se të shpjegohen udhëzimet e ekonomisë islame, duket se është e nevojshme të mbahen parasysh dy pika në lidhje me ekonominë dhe rëndësinë e saj të përgjithshme. (1) Ekonomia Sido që të jenë rrethanat e tij, njeriu gjithmonë ka nevojë për ushqim, veshmbathje, akomodim dhe nevoja të tjera të jetës...
Në këtë  krizë, gjithnjë e më shumë me rritje çmimesh dhe rritje kostosh. Dhjetëra kompani kanë filluar të shtrëngojnë rripat e tyre, ndërsa drejtuesit nga ana tjetër kërkojnë të ulin kostot në një mjedis më të dobët ekonomik. Kjo rrjedhimisht do të thotë edhe shtim e numrit të njerëzve...
Imam Buhariu përcjell në Sahih-un e tij (nr. 4015) nga Amr ibn Auf el-Muzeni se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ue selam) kishte dërguar Ebu Ubejdeh ibn el-Xherah në Bahrejn për të sjellë prej andej xhizjen (taksën). Kur banorët e Medinës dëgjuan për ardhjen e Ebu Ubejdes falën...