Borxhi në Islam dhe borxhliu

Borxhi në Islam

-Ai që merr borxh dhe ka mundësi ta shlyejë (kthejë) atë por nuk e bën këtë, për të Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka treguar se ai është i padrejtë (zullumqar): “Vonimi i borxhit nga ai që ka mundësi ta shlyejë atë është padrejtësi dhe lejohet qortimi/rëndimi me fjalë ndaj tij dhe ndëshkimi.” Dhe: “Ai që merr borxh (detyrohet) me qëllimin për ta kthyer, Allahu do ta ndihmojë ta kthejë atë. Ai që merr borxh me qëllimin të harxhojë (nuk brengoset për kthimin) Allahu do ta shkatërrojë atë.” Njeriu duhet të jetë i kujdesshëm në kthimin e borxhit (mos ta vonojë).

-Nëse njeriu detyrohet të marrë borxh, le ta bëjë këtë nëse nuk ka derë/zgjidhje tjetër, por le të kërkojë borxh prej njerëzve fisnikë, të mëshirshëm e fetarë.

Janë dy përgëzime për ata që japin borxh:

-Shpërblimi i madh, “Ai që ia jep borxh dikujt dhe e pret, për çdo ditë ka shpërblim (si të japë lëmoshë) sa vlera e atij borxhi.” Dhe: “Ai që i jep borxh dikujt (që është në ngushti) dhe ia shtyn afatin, ka shpërblim dy herë sa vlera e atij borxhi.” Kështu ngaqë e ka çliruar një njeri që është në vështirësi. Dhe ka sqaruar: “Nëse njeriu i jep borxh dikujt që është në ngushti ka shpërblimin (si të japë lëmoshë) sa vlera e atij borxhi deri në afatin e dhënë. E nëse borxhliu nuk mund ta kthejë në afat dhe ai ia shtyn afatin, atëherë për aq sa ia shtyn atë ka shpërblim dyfish sa vlera e atij borxhi.”

-Falja e madhe. Transmetohet se ka qenë një tregtar i pasur i cili ka dhënë para borxh dhe kur dikush nuk e ka kthyer atë për shkak se ka qenë në ngushti, atëherë ia ka falur atë (që ta falë Allahu), dhe Allahu e ka falur pas vdekjes së tij (ngase nuk i ka ngushtuar njerëzit).

 

 

Rregulla lidhur me borxhin:

-Njeriu nuk qortohet të kërkojë borxhin e vet, sidomos nga ai person që nuk është në ngushti.

-Borxhi i të vdekurit shlyhet nga pasuria e vet, që e ka lënë. Nëse nuk ka lënë diçka trashëgimi, atëherë (ligjërisht) nuk e kanë detyrë fëmijët e tij t’ia shlyejnë atë, përveç nëse e bëjnë nga ana e respektit (moralit).

-Nëse dikush i dhënë tjetrit borxh duke e çliruar nga vështirësia, por nuk ka mundësi t’ia kthejë atë, atëherë së paku le të lajmërohet/përgjigjet (thirrjes telefonike etj.) duke treguar se nuk po mundet ta kthejë atë.

-Kthimi i borxhit është më i rëndësishëm se dhënia e ndihmave vullnetare (borxhi ka përparësi).

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem është lutur në namaz: “O Allah, më ruaj nga mëkati dhe zhytja në borxhe!” E kanë pyetur: “Sa shumë kërkon mbrojtje tek Allahu nga borxhi!” Dhe ka thënë: “Ai që merr borxh, flet e gënjen, premton e nuk e mban fjalën!”

/Hoxhë Bajram Sefedini – https://udhezimi.com/

Artikulli paraprakInflacioni dhe ndryshimet valutore
Artikulli tjetërCILI ËSHTË GJYKIMI I GIVEAWAY?