BASHKIMI ARIT ME ARGJEND NË ZEKAT – Hoxhë Irfan Salihu

Dijetarët islamë kanë mendime të ndryshme kur është fjala për shtimin e arit dhe argjendit për të përfunduar nisabin.
Shumica e dijetarëve islamë mendojnë se ari dhe argjendi kombinohen për nisab. Këtë pozicion e përfaqësojnë Katade, Hasan el-Basriu, Ibrahim en-Nehai, El-Evzai, Eth-Thevri, Hanefijtë, Malikitë dhe Hanbelitë.
Si dëshmi, shumica e dijetarëve islamë përdorin përgjithësinë e ajetit: “Ata që grumbullojnë arin dhe argjendin dhe nuk e shpenzojnë në rrugën e Allahut, përgëzoi ata me vuajtje të dhembshme!”

Një grup tjetër dijetarësh islamë mendojnë se ari dhe argjendi janë dy lloje të ndryshme që nuk janë të bashkuara për të arritur nisabin, që është mendimi i preferuar. Ky është qëndrimi i Ibn Ebu Lejla, Hasan b.Salih, Davudi, Ahmedi (sipas një versioni), dijetarët Shafi’i dhe Dhahiri. Ky mendim u zgjodh edhe nga Ebu Ubejd El-Kasim b.Selam, Ibn Rushd, Esh-Shevkani, Esh-Shenkiti, Shejh Albanit dhe Ibn Uthejminit.

Ky grup dijetarësh e argumentojnë me hadithin e Xhabirit, në të cilin thuhet se Pejgamberi alejhis selam, ka thënë: “Nuk ka zekat për pasurinë nën pesë sy të argjendit, nuk ka zekat ne deve poshtë. pesë qafa dhe nuk ka zekat në hurmat nën pesë pesha.” Hadithi i cituar aludon për mosdhënien e zekatit të argjendit nëse vlera e tij nuk ka arritur në pesë sy, d.m.th., 595 gramë argjend të pastër. Kombinimi i argjendit dhe arit në një lloj për të arritur nisabin do të ishte në kundërshtim me kuptimin e jashtëm të këtij hadithi.

Ibn es-Samit transmeton se Muhamedi alejhis selam, ka thënë: “Ari për arin, argjendi për argjendin, gruri për grurin, elbi për elbin, hurmat për hurmat, kripa për kripën, e njëjta sasi për të njëjtën sasi, nga dora në dorë… Nëse bëhet fjalë për shkëmbim të llojeve të ndryshme, shisni sipas dëshirës, ​​nëse është nga dora në dorë.” Hadithi i cituar tregon qartë se ari dhe argjendi janë dy lloje të ndryshme të pasurisë dhe nuk lejohet bashkimi i tyre në nisab si një lloj. Nëse themi se janë një lloj, atëherë do të ishte e ndaluar shkëmbimi i arit me argjend, përveç të njëjtës sasi, e cila është në kundërshtim me hadithin. Nëse themi se ari dhe argjendi janë dy lloje të ndryshme, atëherë nuk lejohet bashkimi i tyre për nisab përveç nëse ka dëshmi në lidhje me këtë.
Allahu e dinë më së miri.

Artikulli paraprakKamata – Definicioni i saj dhe argumentet e qarta nga Kurani dhe Suneti që e ndalojnë
Artikulli tjetërRëndësia e punës në islam