Cili është procesi që ndiqet në menaxhimin e letrave me vlerë?

Fazat e menaxhimit të letrave me vlerë janë përshkruar më poshtë:

1. Procesi i qartësimit të vlerave

Natyrisht, në këtë fazë të parë duhet të qartësohen vlerat, qëllimet dhe misioni që identifikon kompaninë. Ky proces mund të përmblidhet si më poshtë.

  • Së pari kërkohet miratimi nga pronari.
  • Menaxheri, ekipi menaxhues dhe palët e interesuara i paraqesin idetë e tyre veçmas.
  • Më pas, menaxheri, ekipi menaxhues dhe palët e interesuara ndajnë idetë e tyre dhe i krahasojnë ato.
  • Më pas, bëhet një sintezë me të gjitha kontributet për të përcaktuar misionin dhe vlerat e rekomanduara. Kjo sintezë i paraqitet bordit të drejtorëve për miratimin përkatës.
2. Procesi i komunikimit

Më pas, në fazën e dytë, të gjithë punonjësit duhet të informohen për misionin dhe vlerat që identifikojnë kompaninë. Ky informacion vihet në dispozicion të punonjësve nga një formë komunikimi që është e përshtatshme. Mund të përdoren leksione, raporte, postera ndër disa që mund të përmenden.

3. Rreshtoni

Së fundi, përafrimi është faza më e rëndësishme e menaxhimit sipas vlerave. Pasi misioni dhe vlerat u janë komunikuar të gjithë punonjësve, të gjitha përpjekjet përqendrohen në sjelljen dhe praktikat organizative. Qëllimi është që praktika dhe sjellja organizative të jetë në përputhje me deklaratat e misionit dhe vlerat e kompanisë. Vetëm nëse ka koherencë mund të arrihen qëllimet dhe objektivat.

Për të përfunduar, mund të themi se menaxhimi me letra me vlerë është një mënyrë tjetër administrimi. Ai pohon se suksesi i kompanive arrihet vetëm kur sipërmarrësit, pronarët, punonjësit, klientët, furnitorët dhe shpërndarësit janë të përkushtuar për arritjen e vlerave dhe qëllimeve të përbashkëta. Vlerat e çdo kompanie duhet të fokusohen në ofrimin e shërbimeve të shkëlqyera për klientët e saj dhe një cilësi të shkëlqyer jetese për punonjësit e saj./definebusinessterms/

Artikulli paraprakProfesionet që paguhen më së shumti në Francë
Artikulli tjetërInvestimi i kohës sonë (pasuritë më të çmuara të jetës sonë) Pjesa 2 nga 2