Hyrje Për shumë negociues në sektorin e paluajtshmërive, vendimmarrja se cila strategjinegociuese duhet të implementohet është një sfidë e cila përcaktohet nga vet kontesti i cilizhvillohet. Negociuesit gjithmonë përballen me raste nga më të ndryshmet dhe përzgjedhja e strategjisë për të negociuar mund të jetë komplekse, e cila të shpie në...