Hapat e menaxhimit të procesit

Hapat më të rëndësishëm në zbatimin e menaxhimit të procesit janë:

1. Informimi, trajnimi dhe pjesëmarrja

Menaxhimi i procesit është një mënyrë e re e menaxhimit. Prandaj, është thelbësore që të gjithë të jenë të informuar dhe të trajnuar përpara se të zbatojnë proceset. Gjithashtu, të gjithë duhet të informohen për objektivat që kërkon procesi, cilat janë fazat e tij dhe çfarë bashkëpunimi kërkohet.

2. Identifikimi i proceseve

Natyrisht, proceset duhet të identifikohen qartë. Prandaj, duhet të bëhet një listë e të gjitha proceseve që kryhen. Çdo proces duhet të ketë:

  • Një emër.
  • Aktivitetet dhe hapat që duhet të ndërmerrni.
  • Një hartë procesi.
3. Përzgjedhja e proceseve përkatëse

Duhet theksuar se proceset përkatëse janë ato që shtojnë vlerën më të madhe dhe janë shumë të rëndësishme që kompania të performojë me efikasitet. Për këtë arsye, ato kanë një ndikim të rëndësishëm në objektivat strategjikë të kompanisë.

4. Krijoni një përgjegjës

Pasi të jenë identifikuar proceset përkatëse, atyre u caktohet një menaxher. Personi përgjegjës duhet të ketë përgjegjësinë dhe autonominë e nevojshme për të përmbushur objektivat strategjikë.

5. Analiza e procesit dhe zbulimi i problemit

Çdo proces analizohet, pavarësisht nëse i përmbush apo jo objektivat e propozuara. Nëse ndonjë prej tyre nuk i plotëson ato dhe paraqet problem, ato duhet të ridizajnohen siç duhet.

6. Korrigjimi i problemeve

Pasi janë identifikuar problemet që kanë ndikimin më të madh në objektivat dhe klientët, kërkohet një zgjidhje për to. Kjo, duke përcaktuar veprimet që duhen ndjekur për të mos ndikuar në performancën e procesit dhe të organizatës në tërësi.

7. Përdorimi i treguesve

Së fundi, proceset do të vlerësohen periodikisht. Nga ky vlerësim do të varet nëse ata janë në përputhje me treguesit e propozuar. Treguesit janë shumë të rëndësishëm për të analizuar ecurinë reale të proceseve dhe për të qenë në gjendje për të përcaktuar pikat e dobëta. E gjithë kjo, për të aplikuar masa korrigjuese.

Si përfundim, mund të thuhet se menaxhimi i procesit rrit efikasitetin e organizatave. Kjo, sepse suksesi i tij do të varet nga ekzekutimi adekuat i proceseve të tij, të cilat duhet të dokumentohen qartë. Por, mbi të gjitha, ato duhet të synojnë të gjenerojnë vlerë për klientin./definebusinessterms/

Artikulli paraprakÇmime të ngritura përditë dhe inflacion rekord në Kosovë
Artikulli tjetërPse Kosova është vendi më i varfër në rajon?!