Ne kalojmë pjesën më të madhe të kohës në punë, por flasim kryesisht nëpërmjet aplikacioneve dhe mesazheve dhe e trajtojmë njëri-tjetrin si të huaj kur jemi ballë për ballë, një gjë kjo që ndikon jo mirë në performacën e kompanisë.Më poshtë janë 24 mënyra verbale për të shprehur vlerësim,...
Ministri Besnik Bislimi merr vendim për zgjatjen afati për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimi dhe vendosja lidhur me kërkesat për rimbursimePrishtinë – 19 mars 2020 Ministri i Financave dhe Transfereve në vazhdën e vendimeve për të krijuar sa më shumë lehtësime për qytetarët...
Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2019 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt.Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte...
Edhe në muajin tetor ka rritje të deficitit tregtar Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin tetor 2019 Të dhënat nga Tregtia e Jashtme e Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 4.5% në muajin...
Rritet sasia e energjisë elektrike e konsumuar Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon “Bilancin i Energjisë” për TM3 2019 Në këtë publikim janë prezantuar të dhënat mbi prodhimin e thëngjillit, të dhënat për prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, si dhe importin dhe eksportin e energjentëve...
 ATK grumbullon 432 milion euro për periudhën Janar-Tetor Prishtinë, 11 nëntor - Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) vazhdon të ketë progres në mbledhjen e të hyrave edhe për periudhën Janar-Tetor 2019, duke grumbulluar 432.3 milion euro tatime, ku në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi rritje...
Rreth 23 mijë shërbyes civilë në administratën lokale dhe qendrore të Kosovës, po shprehin pakënaqësitë e tyre lidhur më Ligjin e ri për paga, i cili është miratuar në shkurt të këtij viti, kurse ka hyrë në fuqi më 2 nëntor të këtij viti. Sipas këtij ligji, rreth 70 për...
Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale.Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, nën-deklaruesit tek...
Të përbashkëtat dhe dallimet mes zekatit dhe taksës Dr. Isam Abduhadi Ebu Nasr Taksa përkufizohet si një detyrim financiar që u ngarkohet individëve në dobi të të shtetit, ku individi nuk përfiton në mënyrë të drejtëpërdrejtë prej saj, por që nëpërmjet saj realizohen objektiva publike të caktuara. Në legjislacionin islam nuk ka...
Kontabiliteti financiar eshte proces dhe ka të bëj me pregaditjen, raportimin dhe interpretimin e informacionit kontabël, që u ofrohet përdoruesve nga drejtimi i njësisë ekonomike, kryesisht u komunikohet edhe përdoruesve të jashtëm te informacionit.Kontabiliteti financiar është ajo pjesë e sistemit të kontabilitetit që merret me matjen dhe raportimin e...