1. Është inteligjent dhe mendjehapur, ka dituri të thella dhe të gjera, ka devotshmëri dhe gëzon një shpirt të lartë. Ndërsa mendjelehti është i padobishëm, injoranti është i verbër. 2. Gjithmonë është në kërkim të diturive dhe informacioneve të reja, përpiqet dhe hulumton dituritë e dobishme, është vrojtues i kohës...
1. Vepron me atë që di. I shfaqen bekimet e diturisë. Posedon sinqeritet dhe dëlirësi në raport me Zotin e tij, qoftë haptazi apo fshehurazi. 2. Është i dobishëm për njerëzit, lë gjurmë të mira tek ata që e rrethojnë, e shpërndan diturinë e nuk e fsheh atë. 3. Duron përballë...
Gradualiteti është një ligj hyjnor dhe një rregull në univers, i cili nuk ndryshon dhe nuk transformohet. Ai është ligji i krijimit hyjnor, me të cilin është krijuar universi dhe bota mbarë me qiejt dhe tokën e saj. “Është Zoti juaj Allahu, Ai i Cili ka krijuar qiejt dhe...
Aftësia për të negociuar me sukses në klimën e trazuar të ditëve të sotme të biznesit përbën dallimin midis suksesit dhe dështimit. Për këtë arsye, edhe ndoshta më shumë se kurrë, aftësia juaj për të zgjedhur detyrën tuaj më të rëndësishme në çdo çast, dhe pastaj për të rifilluar...
Në ditët e sotme flitet shpesh rreth rolit të Islamit në kalitjen personaliteteve. Sidomos në kohën e prapambetjes, tema të tilla na ofrohen për konsum nga persona dashakeqë të cilët synojnë ti japin goditjen përfundimtare kësaj feje madhështore. A edukon dhe kalit islami liderë, apo prodhon vetëm vasalë dhe...
Gabimi është një sjellje, pjesë e natyrës njerëzore, ndaj të cilës askush nuk gëzon imunitet, i mençur qoftë apo jo. Në raste të tilla, lipset që gabimi të trajtohet me finesë dhe urtësi, i çfarëdo përmase të jetë. Gjithmonë neve na lipset pak kohë për të reflektuar ndaj reagimit...
Miti i tiranit të drejtë:Në shoqëritë islame, është përhapur rëndom koncepti i tiranit të drejtë dhe kjo për shkak të mungesës së ëndrrës së demokracisë. Kështu, ato kënaqen dhe e pranojnë tiraninë, të shoqëruar me një urim që ajo të jetë e drejtë. Për ta mbështetur këtë koncept të...
Palët e tiranisë. Ekzistojnë tre palë dhe shtylla të cilët ndërveprojnë dhe janë në aleancë me njëri-tjetrin duke krijuar sistemin e tiranisë prej të cilit përfitojnë, ose mendojnë se përfitojnë disa persona. Dr. Jusuf Karadavi, në fetvatë e tij bashkëkohore, volumi i dytë, i përcakton qartë këto tre palë...
Tipat e personalitetit që priren për despotizëmA ekzistojnë tipe të caktuara personaliteti që kanë prirje për sjellje despotike?  Po. Studimi i jetës së tiranëve dhe despotëve më të njohur, kanë zbuluar ekzistencën e tipeve të caktuara të personalitetit që anojnë nga sjelljet me natyrë tirane dhe despotike. Kjo përforcohet...
Hyrje:Kur nisa të shkruaj mbi këtë studim modest, vetëdija ime ishte e mbushur me imazhe të tiranisë së brendshme të njeriut, ku një nga sferat njerëzore dominonte mbi të tjerat. Po ashtu, mu kujtua dhe tirania brenda familjes, ku dallova etër tiranë, bashkëshortë, vëllezër më të mëdhenj dhe nëna...