Dallimet mes kapitalizmit dhe sistemit ekonomik islam Parashtrojmë pyetje se, a thua vallë, a ka dallim mes kapitalizmit dhe sistemit ekonomik islam? Në fakt, të dy sistemet të lejojnë të pasurohesh, por ato krejtësisht ndryshojnë në atë se si ato të holla duhet akumuluar dhe harxhuar. Shkaqet për tërë këto ndryshime...
Rregulla rreth sendit te marre borxh per perdorim te perkohshem: Ka thene Ibn El Mundhir: Dijetaret jane te gjithe dakort se i lejohet personit te perdore sendin e marre borxh, nese i eshte dhene leja per kete gje dhe nese perdoruesi e demton ate per faj te tij, atehere ka...
Ortakëria në tregti është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të ndihmuarit në lehtësimin e barrës së kësaj jete. I dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: Unë jam i treti...
Gruaja para Islamit nuk ka pasur personalitet të pavarur ekonomik, por thjesht ka qenë një pasuri të cilën e trashëgonin burrat. Kur'ani rrëfeu për këtë gjendje në të cilën u gjet gruaja dhe e injoroi. All-llahu i Lartësuar thotë: "O ju që besuat, nuk është e lejuar për ju të...
Transmetohet nga Hakim ibën Hizami (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Të dy, shitësi dhe blerësi, kanë të drejtën e zgjedhjes para se të ndahen (gjatë tregtimit). Nëse ata dy janë të sinqertë dhe i sqarojnë...
Rezyme e rasteve të tregtisë me kamatë P.sh: shitblerja e arit me ar, ose argjendit me argjend, ose i grurit me grurë. Në këtë rast ndalohet: a) Vonesa gjatë këmbimit, pra duhet të bëhet dorë me dorë dhe b) Ndalohet shtesa në peshë e njërit mall ndaj tjetrit. Pra, nuk lejohet këmbimi i 20gr....
1. Vendimi i Akademisë Ndërkombëtare e Fikhut Islam në lidhje me shitblerjen me këste Këshilli i Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islam, i cili buron nga Organizata e Kongresit Islamik, në mbledhjen e tij të gjashtë të mbajtur në Xheda të Arabisë Saudite, më 17-23 shaban, viti 1410 h, që përputhet...
Në lidhje me argumentin e dytë, tek i cili u mbështetën ata që nuk e shohin të lejuar këtë transaksion, për hadithin: ‘’Muhamedi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka ndaluar që të bëhen dy shitje në një tregti (transaksion)" dhe hadithin: “Kush bën dy shitje në një...
Në lidhje me thënien se arsyeja e shtesës është përballë shtyries së kohës së pagesës dhe kjo shtesë i ngjason kamatës e cila merret gjatë vonimit të borxhit, ata kanë thënë se kjo analogji nuk është e saktë, pasi gjatë kamatës së vonesës shtesa ndodh në shumen e borxhit,...
Në këtë çështje fukahatë kanë dy mendime. Mendimi i parë: është ai se lejohet që një mall të shitet me dy çmime të ndryshme, njëri nëse blihet me para të gatshme dhe tjetri nëse shitet me borxh (që pagesa e vlerës të bëhet me këste). Këtë qëndrim e mbajnë masa...
Anipots