Fjalor bazik i termave që kanë të bëjnë me financa islame Avakë (njejësi ukijeh): Njësi matëse e peshës që përdoret për argjend, (angl. "ounce") dhe ka vëllimin 28,35 gramë. Bei'atejni fi Bej'a: Dy shitje në një tregti. Është për qëllim që një kontratë tregtie të kushtëzohet me një tjetër, sikurse të...
1. Murabaha është një term i vjetër në jurisprudencën islame, e cila nënkuptonte një formë të njohur të tregtisë që aplikohej në të kaluarën, ndërsa Murabaha Bankare është një veprimtari e re e cila është paraqitur në kohën bashkëkohore me shfaqjen e metodave të bankimit, sipas parimeve islame. 2 Perkufizimi i...
Lënia e pengut-hipoteka dhe vonimi i pagesës së kësteve Së pari: Lënia e pengut-hipoteka Pagesa e shumës së artikullit është e vonuar dhe më këste giatë tregtisë murabaha, prandaj që ecuria e pagesës së kësteve të jetë e rregullt, bankat islame praktikojnë lënien peng (në jurisprudencën islame pengu është plaçka që...
Ndalimi i manipulimeve që mund të shpien në kamatë gjatë tregtisë murabaha Aksiomë e jurisprudencës islame është fakti se normat juridike të shpallura në të janë të motivuara mbi bazën e sigurimit të dobisë dhe largimit të dëmeve për njerëzıt, prandaj nuk kemi ndonjë dispozitë të vërtetuar në Librin e...
Urtësia pse kushtëzohet shtënia në dorë e mallit para rishitjes Nëse thellohemi në kuptimin e këtij kushtëzimi që bazohet në hadithet profetike, të cilat u përmendën më herët, atëherë mund të konkludojmë se shitblerja e gjërave që ende nuk janë vënë në dorë të tregtarëve ose institucioneve financiare islame, mund...
Dispozitat që ndërlidhen me posedimin dhe marrjen e mallit gjatë tregtisë murabaha Ndër kushtet thelbësore të tregtisë në Islam është edhe kushti që personi i cili shet një artikull apo një mall duhet të jetë pronar i tij. Arsyeja pse duhet të theksohet ky kusht në tregtinë murabaha qëndron në...
Ndarja e kontratave në jurisprudencën islame dhe dallimet mes tyre Fillimisht theksojmë se në Islam kontratat realizohen me marrëveshje gojore, ndërsa shkrimi i kontratës dhe prezenca e dëshmitarëve është me qëllim të vërtetimit të kontratës, por shkrimi dhe dëshmitarët nuk janë vetë kontrata. Me një fjalë, nëse ka një kontratë shitblerjeje...
Zbatimi i premtimit të klientit në shitblerjen murabaha Të gjithë dijetarët bashkëkohorë që kanë folur rreth mënyrës së realizimit të murabahasë bankare, kanë theksuar se nëse banka dhe blerësi bëjnë marrëveshje tregtie paraprake që blerësi të shkojë te banka dhe të thotë blijeni ju këtë makinë për dhjetë mijë euro,...
Nga Loretta Napoleoni Financat Islame është bërë një sektor me rritje shumë të shpejtë dhe dinamik në financat globale. Çdo model nga produktet financiare perëndimore u përmbahet dispozitave sheriatike (ligjit Islamik), me instrumente të përshtatshme: mikrofinancë, pengu, eksploatimin e naftës dhe gazit, ndërtimn e urave, madje edhe sponsorimin e ndeshjeve...
Shoqëria islame si çdo shoqëri tjetër ka nevojë për ndërmjetësues financiar, mirëpo principet e bazuara në Sheriat nuk e lejojnë një shoqëri islame të përfitoj nga këto ndërmjetësime financiare të bazuara në kamatë, pagim apo marrje të kamatës, gjë që ësh Principet e udhëzimit dhe punës së bankave islame janë...
Anipots