Edukimi Financiar: Çka është Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë dhe çfarë duhet të dinë depozituesit Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) është një institucion i pavarur i themeluar me qëllim të mbrojtjes së depozitorëve të vegjël nga humbja në rast të revokimit të licencës dhe mbylljes...
Pyetjet më të shpeshta për licencimin bankar Të përgjithshme 1. Kush është BQK? 2. Çfarë janë institucionet financiare? 3. Çfarë është banka? 4. Kur mund ta quaj veten bankë? 5. A mund të ketë banka status tjetër përveç Shoqërisë Aksionare? 6. Çfarë është licenca? 7. A duhet licencë për ushtrim të veprimtarisë bankare? 8. Çfarë është depozita? 9. Çfarë...
“Zgjedhja është e juaja. Të përpiqeni vazhdimisht për të lidhur muajin me muaj ose të menaxhoni paratë tuaja me mençuri, për të nxjerrë maksimumin nga ato që keni". “Gjithmonë dalin gjëra për të cilat ka nevojë për shpenzime shtesë. Kjo thjesht është e pashmangshme...” Menaxhimi me para vlen për të gjithë, e...
Sistemi financiar është sektori më i rëndësishëm në ekonominë e një vendi. Bankat konsiderohen si institucionet kryesore financiare që veprojnë në sistemin financiar, kryesisht për shkak të gamës së gjerë të produkteve dhe shërbimeve që i ofrojnë. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale. Listën e plotë të bankave dhe kontakt adresat...
Kartelat Bankare - Kartelat bankare janë instrument pagese, të cilat janë krijuar për të eliminuar nevojën e përdorimit të parasë së gatshme. Ato mundësojnë pagesat për mallrat apo shërbimet e blera, si dhe tërheqjen e parasë së gatshme sipas nevojës, në terminale të caktuara. Sot bankat komerciale ofrojnë produkte dhe...
Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu. Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës etj. Prodhuesit që bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të blejnë prej prodhuesve me çmime më...
NOCIONI DHE KARAKTERISTIKAT E BQK-SË Me 27 korrik 2010 Kuvendi i Kosovës ka miratuar  Ligjin nr.03/L-209 për “Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës” Banka Qendrore e Republikës së Kosovës pasardhëse Autoritetit Qendror të Kosovës, është subjekt juridik publik bazuar në nenet 11 dhe 140 të Kushtetutës dhe të dispozitave të ligjit...
I drejtohet Allahut me lutje në çdo kohë për ta ruajtur fëmijën e tij. Po ashtu edhe për ta dëlirësuar dhe udhëzuar veten e tij. 2. Është pasqyrë për fëmijët e tij, si në fjalë ashtu edhe në vepra. Vepra e tij e vërteton fjalën e tij. 3. Loz me...
MËSUESI I SUKSESSHËM DHE VIRTYTET E TIJ TË NDRITSHME 1. Është model i mirësisë për nxënësit e tij, i dashur tek ata dhe i nderuar. 2. Gjithnjë i pranishëm në orën e tij mësimore, i kujdesshëm dhe i interesuar për t’u sjellë dobi studentëve dhe për t'i ngjitur ata lart në...
1. E realizon atë që thotë, përgjatë dhënies së përgjigjes fetare është i lirë fizikisht, emocionalisht dhe intelektualisht. Është besnik në fetvanë e tij, i ndrojtur ndaj Zotit të tij. 2. Preokupimi i tij është ruajtja e vetes përpara njerëzve, ka qëllim të mirë me fetvanë dhe sinqeritet me Zotin....
Anipots