Pak pas arritjes së tij në Medina, Profeti Muhamed a.s. ndërtojnë një xhami dhe një treg të ri në qytet. Sipas mendimit dhe urdhërit të qartë të tij, bëhet e qartë se vend i tregut është i lirë për të gjithë, pa ndarje dhe pa ngritje të ndonjë tatimi,...
Dhënia e Zekatit është një prej pesë shtyllave të Islamit, sepse Islami Zekatin e ka bërë detyrë për çdo mysliman, që ta jap për të varfrin, në mënyrë që ta inkurajojë ndihmën apo lëmoshën dhe njëkohësisht ta dekurajojë kulturën e varësisë, e cila konsiderohet rrënim i dinjitetit njerëzor. Saktësisht,...
Nga PhD. M. Umer Chapra - Diskutimi i mësipërm nuk duhet të na bëjë të mendojmë se dy disiplinat janë tërësisht të ndryshme. Një nga arsyet kryesore është se subjekti i studimit të të dy disiplinave është i njejtë, përndarja dhe shpërndarja e burimeve të kufizuara. Një arsye tjetër...
Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu.Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës etj. Prodhuesit që bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të blejnë prej prodhuesve me çmime më...
Thuhet që nëse i mbledhë të gjithë ekonomistët e botës në një tavolinë, nuk i gjen dot dy mendime të njëjta. Historikisht, dy shkollat kryesore ekonomike janë ajo klasike dhe kejnsiane – apo shkolla e bazuar në idetë e Adam Smith dhe John Maynard Keynes. Ky i fundit, është...
Ortakëria në tregti (sheriketul-inan) është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të ndihmuarit në lehtësimin e barrës së kësaj jete. I dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: Unë jam i...
All-llahu i Madërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: “Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri saqë një grup i fuqishëm mezi bartnin çelësat e (pasurisë së) tij, e kur populli i vet i tha: "Mos...