Al-Gazali (Al-Ghazali)(1058-1111.e.s) e ka studiuar paranë dhe funkcionin e saj, i ka analizuar dy funksione të rëndsishme të parasë: si mjet për këmbim dhe si standard për vlersim. Interesant është të vërehet që ideja të cilën e gjejmë në literaturën bashkëkohre nën emrin ligji i Greshamovit i cili ka...
Nga PhD. M. Umer Chapra - Diskutimi i mësipërm nuk duhet të na bëjë të mendojmë se dy disiplinat janë tërësisht të ndryshme. Një nga arsyet kryesore është se subjekti i studimit të të dy disiplinave është i njejtë, përndarja dhe shpërndarja e burimeve të kufizuara. Një arsye tjetër...
All-llahu i Madërishëm në Kur'anin fisnik urdhëron e thotë: “Karuni ishte nga populli i Musait dhe ai e shtypte atë popull ngase Ne i patëm dhënë aq shumë pasuri saqë një grup i fuqishëm mezi bartnin çelësat e (pasurisë së) tij, e kur populli i vet i tha: "Mos...
Menaxhmenti është definuar si “kryerja e gjërave përmes të tjerëve” Duke ndjekur këtë koncept, menaxheri është kuptuar si personi i cili punon përmes tjerëve. Dhe menaxheri i mirë konsiderohet të jetë jo vetëm ai i cili di çka duhet të bëj por edhe si duhet ta bëj.Kur’ani thotë: …“...
Pak pas arritjes së tij në Medina, Profeti Muhamed a.s. ndërtojnë një xhami dhe një treg të ri në qytet. Sipas mendimit dhe urdhërit të qartë të tij, bëhet e qartë se vend i tregut është i lirë për të gjithë, pa ndarje dhe pa ngritje të ndonjë tatimi,...
Ortakëria në tregti (sheriketul-inan) është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të ndihmuarit në lehtësimin e barrës së kësaj jete. I dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: Unë jam i...
Principet fetare nuk e dëmtojnë ekonominë në tërësi dhe as bizneset në veçanti. Vlerat islame e kompletojnë më tej karakterin dhe profesion- alitetin e individëve që i mbartin, duke prodhuar vetëm vlerë të shtuar për sipërmarrjet e ndryshme në veçanti dhe për shoqërinë në tërësi.Vitet e fundit, sipërmarrjet po...
Dhënia e Zekatit është një prej pesë shtyllave të Islamit, sepse Islami Zekatin e ka bërë detyrë për çdo mysliman, që ta jap për të varfrin, në mënyrë që ta inkurajojë ndihmën apo lëmoshën dhe njëkohësisht ta dekurajojë kulturën e varësisë, e cila konsiderohet rrënim i dinjitetit njerëzor. Saktësisht,...