Ç’është shitblerja: Shitja është kalimi i diçkaje që ke në pronësi tek dikush tjetër kudrejt një vlere. Ndërsa blerja është pranimi i asaj pronësie. Gjykimi për shitblerjen: Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu e ka bërë të lejuar tregtinë (shitblerjen) dhe e ka bërë të ndaluar kamatën.” “O ju që keni besuar! Mos e...
Lindja e mendimit Ekonomik Islam dhe karakteristikat e tij Islami përfshin të gjithë jetën e njeriut nga të gjitha aspektet, po ashtu edhe aspektin material dhe atë shpirtëror. Islami nuk është një fe, që është mjaftuar vetëm me anët doktrinale dhe shpirtërore, edhe pse nuk i lë pas dore ato....
1. Gëzon sinqeritet dhe paanshmëri, bën kujdes nga syfaqësia, vetëpëlqimi dhe mburrja. 2. Është i zoti në gjuhën e tij letrare, po ashtu bën stërvitje të shumta për fjalime, ligjërata, deklarata dhe hytbe. 3. Posedon memorizime të shumta që e ngrejnë personalitetin e tij në ligjërime si p.sh. pasazhe kuranore, hadithe...
1. Është inteligjent dhe mendjehapur, ka dituri të thella dhe të gjera, ka devotshmëri dhe gëzon një shpirt të lartë. Ndërsa mendjelehti është i padobishëm, injoranti është i verbër. 2. Gjithmonë është në kërkim të diturive dhe informacioneve të reja, përpiqet dhe hulumton dituritë e dobishme, është vrojtues i kohës...
Pyetje:”Fillimisht, e falënderoj Zotin sepse gjithmonë përpiqem që shokët dhe kolegët e mi t’i ftoj drejt përkushtimit në fe. Një nga kolegët e mi, është i dalluar në lëmin shkencor. E meta e tij konsiston në shoqërimin me një person jofetar, i cili ka prirje drejt të keqes. çfarë...
Elementet e ndaluara të një kontrate sipas Islamit Mësimet e Islamit kërkojnë mbrojtjen e njerëzve nga e keqja e ligësia dhe u shërbejnë interesave të tyre përmes përdorimit efektiv të të gjitha burimeve të dhëna nga Zoti. Këto objektiva duhet të arrihen brenda strukturës së drejtësisë, dinjitetit dhe dashamirësisë. Mësimet e...
ALLAHU XH.SH. NË KURANIN FISNIK THOTË: “DHE MOS E HANI PASURINË E NJËRI-TJETRIT NË MËNYRË TË PALEJUAR, E AS MOS U PARAQITNI ME TË (ME RYSHFET) TE GJYKATËSIT PËR TË GRABITUR NË MËNYRË TË PADREJTË NJË PJESË TË PASURISË SË NJERËZVE, KUR JU E DINI (SE ATË PO E...
Ortakëria në tregti (sheriketul-inan) është një gjë të cilën All-llahu ua ka bërë të lejuar muslimanëve me qëllim të përfitimit të përbashkët dhe të ndihmuarit në lehtësimin e barrës së kësaj jete. I dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, thotë: All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: Unë jam i...
Pastrimi i parave dhe qëndrimi i Islamit ndaj saj Allahu e ka krijuar njeriun me një natyrë që e pëlqen pasurinë dhe këtë të fundit Allahu e ka bërë zbukurim për jetën e dynjasë. Për këtë arsye Allahu i Lartësuar ka urdhëruar që pasuria të ruhet dhe e ka renditur...
Dispozitat që ndërlidhen me posedimin dhe marrjen e mallit gjatë tregtisë murabaha Ndër kushtet thelbësore të tregtisë në Islam është edhe kushti që personi i cili shet një artikull apo një mall duhet të jetë pronar i tij. Arsyeja pse duhet të theksohet ky kusht në tregtinë murabaha qëndron në...
Anipots