Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat preliminare në baza mujore për Lindjet, Vdekjet , Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet për muajin Prill 2021. Këto të dhëna publikohen për herë të parë në këtë vit duke u bazuar në të dhëna administrative.Sipas dispozitave ligjore mbi udhëheqjen e regjistrave...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin e radhës “ Statistikat e Tregtisë me Pakicë – TM1/2021 ”, me të dhëna mbi Tregtinë me Pakicë TM1-2021.Përmes këtij publikimi janë prezantuar të dhëna si në vijim për qarkullimin dhe numrin e të punësuarve.Në tremujorin e parë të vitit...
Pati rritje vetëm në sektorin e furnizimit me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar statistikat afatshkurtra të industrisë, duke paraqitur indeksin e vëllimit industrial për TM1 2021 (2017=100).Kjo anketë, me të dhënat që ofron, synon ta paraqesë ecurinë në industri: B...
Bie numri i nxënësve në arsimin special Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) publikuan “Statistikat e Arsimit, 2020/2021”Ky publikim ofron informata statistikore për parashkollorë, arsimin fillor dhe të mesëm të ulët, arsimin e mesëm të lartë, arsimin special,...
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), Maj 2021 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin maj 2021, viti bazë 2015=100Inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte (-0.2%) në muajin maj 2021.Indeksi...
Llogaritë Qeveritare, TM1 2021Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Llogaritë Qeveritare të Kosovës në bazë tremujore (TM1 2021). Ky botim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe.Gjithsej të hyrat e Qeverisë së Përgjithshme në TM1 2021 ishin 523.6 milionë Euro, ku është një rritje,...
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP), TM1 2021Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Indeksin e Çmimeve të Prodhimit (IÇP) për tremujorin e parë (TM1) 2021.Indeksi i tërësishëm i çmimeve të prodhimit në Kosovë u ngrit për 1.5%, duke krahasuar TM1 2021 me TM4 2020. Ngritje më të...
Indeksi i Çmimeve të importit (IÇIMP), TM1 2021Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon “Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) në Kosovë” për TM1 2021Indeksi i tërësishëm i çmimeve të importit pati ngritje për 3.3% në TM1 2021, krahasuar me TM4 2020. Ngritje më të mëdha të çmimeve sipas...
Paga mesatare në Kosovë pati rënie në 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Nivelin e Pagave në Kosovë” për vitin 2020.Ky publikim përmban të dhëna për pagën mesatare bruto dhe neto sipas sektorëve dhe aktiviteteve ekonomike në Sektorin Publik (Administrata), Ndërmarrjet Publike dhe Sektorin Privat në Kosovë.Për...
Rritje e lehtë e inflacionit në 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat vjetore të Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) për vitin 2020Publikimi vjetor i Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) është i harmonizuar sipas konceptit ndërkombëtar, ndërsa ka filluar së zbatuari...