Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon “Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë” për tremujorin e dytë (TM2) 2021Përmes këtij publikimi janë prezantuar të dhëna për qarkullimin dhe numrin e të punësuarve.Në tremujorin e dytë (TM2) të vitit 2021, krahasuar me tremujorin e parë (TM1) të vitit 2021, ka...
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumit, për muajin gusht 2021, ku thuhet se inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte më i lartë në një mesatare prej 1.2% në muajin gusht 2021, krahasuar me muajin...
Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ), Korrik 2021 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin korrik 2021Të dhënat nga Tregtia e Jashtme e Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 39.5% në muajin...
Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP), 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP), për vitin 2020Sipas rezultateve, dy të tretat e popullsisë në Kosovë janë popullsi në moshë pune. Në popullsinë e moshës së punës përfshihen moshat 15-64 vjeçare.  Në kuadër të...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP), për tremujorin e katërt (TM4) 2020Sipas rezultateve, dy të tretat e popullsisë në Kosovë janë popullsi në moshë pune. Në popullsinë e moshës së punës përfshihen moshat 15-64 vjeçare. Në kuadër të popullsisë në...
Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) prezanton për përdoruesit Vjetarin Statistikor të Republikës së Kosovës për vitin 2021Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës është botuar, për herë të parë në vitin 2014, si një nga botimet më të veçanta, më të rëndësishme dhe më gjithëpërfshirëse të Agjencisë së Statistikave...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin maj 2021.Të dhënat nga Tregtia e Jashtme të Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të larët për (53.9%) në muajin maj 2021, në raport me periudhën e...
Bruto produkti Vendor (BPV) sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve (me çmime aktuale dhe konstante), TM1 2021Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), ka publikuar të dhënat e Bruto Produktit Vendor për tremujorin e parë të vitit 2021, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime...
Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat preliminare në baza mujore për Lindjet, Vdekjet , Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet për muajin Prill 2021. Këto të dhëna publikohen për herë të parë në këtë vit duke u bazuar në të dhëna administrative.Sipas dispozitave ligjore mbi udhëheqjen e regjistrave...
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin e radhës “ Statistikat e Tregtisë me Pakicë – TM1/2021 ”, me të dhëna mbi Tregtinë me Pakicë TM1-2021.Përmes këtij publikimi janë prezantuar të dhëna si në vijim për qarkullimin dhe numrin e të punësuarve.Në tremujorin e parë të vitit...