Statistikat Afatshkurtra të Industrisë, TM4 2020 Industria nxjerrëse prin me rritje në TM4 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar statistikat afatshkurtra të industrisë, duke paraqitur indeksin e vëllimit industrial për TM4 2020 (2017=100)Kjo anketë, me të dhënat që ofron, synon ta paraqesë ecurinë në industri: B - Nxjerrëse,...
Indeksi i Kostos së Ndërtimit (IKN), TM4 2020   Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Indeksin e Kostos së Ndërtimit (IKN) për tremujorin e katërt (TM4) 2020  Indeksi i tërësishëm i Kostos së Ndërtimit në Kosovë (IKN) pati rritje për 1.1% në TM4 2020, krahasuar me TM3 2020. Rritje më të...
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK), Shkurt 2021 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për muajin shkurt 2021, viti bazë 2015=100Inflacioni mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit ishte 0.7% më i lartë në...
Shpenzimet e Qeverisë në pjesën më të madhe përbëhen nga kontributet sociale Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), publikon Llogaritë Qeveritare të Kosovës, TM4 2020Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), publikon Llogaritë Qeveritare të Kosovës në bazë tremujore. Ky botim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda tremujorit...
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP), TM4 2020   Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar Indeksin e Çmimeve të Prodhimit (IÇP) për tremujorin e katërt (TM4) 2020Indeksi i tërësishëm i çmimeve të prodhimit në Kosovë u ngrit për 0.3% në TM4 2020, krahasuar TM3 2020. Ngritje më të mëdha sipas...
Statistikat e Hotelerisë, TM4 2020   Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Hotelerisë në Kosovë për tremujorin e katërt (TM4) 2020Në tremujorin e katërt të vitit 2020 (TM4 2020) pjesë e anketës ishin 206 hotele, që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e Kosovës.Në TM4 2020 numri i...
Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP), TM4 2020   Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Indeksin e Çmimeve të Importit (IÇIMP) për periudhën tremujore (TM4) të vitit 2020Indeksi i tërësishëm i çmimeve të importit në Kosovë pati ngritje për 0.5% në TM4 2020, krahasuar me TM3 2020. Ngritje më...
Statistikat e Tregtisë së Jashtme të Mallrave, Janar 2021Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin janar 2021.Të dhënat nga Tregtia e Jashtme të Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të larët për (0.5%) në...
Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi, 2015-2020 (2015=100)Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar  “Indeksin e Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi për periudhën 2015-2020.Sipas metodologjisë së Eurostatit, ASK-ja ka bërë ndërrimin e vitit bazik të indeksit të Çmimeve të Inputeve në Bujqësi nga...
Statistikat e Mirëqenies Sociale, TM4 2020 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Mirëqenies Sociale” për TM4 2020Ky publikim ofron të dhëna për numrin e përfituesve nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve bazë të moshës, të pensioneve kontributpaguese të moshës, skemën e pensioneve për personat...