Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu.Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës etj. Prodhuesit që bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të blejnë prej prodhuesve me çmime më...
Një gjë që fillimisht më tronditi rreth botës së biznesit është konkurrenca shkatërruese pavarësisht se është mjaft e madhe për të gjithë që të prosperojnë në të. Të gjithë duan të jenë në krye, të fitojnë më shumë para dhe të bëjnë gjithçka që të jetë e mundur që...
Kur bën pazar në Gjermani mund të ndihmosh fshatarët në Amerikën Latine. Këtë e bën të mundur e ashtuquajtura tregëti e ndershme. Ky segment ka rritje të madhe, por spekulluesit e produketeve agrare e lodhin tregun. Për gjermanët është duke u bërë gjithnjë e më e rëndësishme që të kenë...
Lënia e pengut-hipoteka dhe vonimi i pagesës së kësteveSë pari: Lënia e pengut-hipoteka Pagesa e shumës së artikullit është e vonuar dhe më këste giatë tregtisë murabaha, prandaj që ecuria e pagesës së kësteve të jetë e rregullt, bankat islame praktikojnë lënien peng (në jurisprudencën islame pengu është plaçka që...
Ndalimi i manipulimeve që mund të shpien në kamatë gjatë tregtisë murabahaAksiomë e jurisprudencës islame është fakti se normat juridike të shpallura në të janë të motivuara mbi bazën e sigurimit të dobisë dhe largimit të dëmeve për njerëzıt, prandaj nuk kemi ndonjë dispozitë të vërtetuar në Librin e...
Urtësia pse kushtëzohet shtënia në dorë e mallit para rishitjesNëse thellohemi në kuptimin e këtij kushtëzimi që bazohet në hadithet profetike, të cilat u përmendën më herët, atëherë mund të konkludojmë se shitblerja e gjërave që ende nuk janë vënë në dorë të tregtarëve ose institucioneve financiare islame, mund...
Dispozitat që ndërlidhen me posedimin dhe marrjen e mallit gjatë tregtisë murabahaNdër kushtet thelbësore të tregtisë në Islam është edhe kushti që personi i cili shet një artikull apo një mall duhet të jetë pronar i tij. Arsyeja pse duhet të theksohet ky kusht në tregtinë murabaha qëndron në...
Shitblerja online është prej formave të reja të transaksioneve bashkëkohore e cila nuk e ka qenë e njohur në kohët e hershme ndonëse kjo nuk pengon që dispozita e saj të jetë e qartësuar mjaft mirë në qitapët e moçëm.Rregulli thotë:NUK LEJOHET SHITJA E NJË MALLI TË CILIN NUK...
Edhe në muajin tetor ka rritje të deficitit tregtar Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin tetor 2019 Të dhënat nga Tregtia e Jashtme e Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 4.5% në muajin...
Transmetohet nga Hakim ibën Hizami (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se i Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Të dy, shitësi dhe blerësi, kanë të drejtën e zgjedhjes para se të ndahen (gjatë tregtimit). Nëse ata dy janë të sinqertë dhe i sqarojnë...